Löften från arbetsgivaren som sedan inte stämmer när man väl kommer till Sverige för att jobba. Villkor som gradvis försämras under hotet att förlora jobbet och behöva lämna Sverige.

Bristerna i systemet för arbetstillstånd har den senaste tiden debatterats flitigt. I går, onsdag, röstade regeringen igenom en rad ändringar i lagarna kring arbetstillstånd. Vissa som skärper reglerna för arbetsgivarna – och vissa som lättar dem.

En av förändringarna, som börjar gälla den fösta juni, är att det ska bli obligatoriskt med ett anställningsavtal redan vid ansökan om att komma till sverige och jobba. I dag räcker det med ett anställningserbjudande.

Målet med förändringen är, enligt Regeringen, att öka tryggheten för de anställda. Med ett påskrivet avtal börjar regler som anställningsskydd och rätt till uppsägningslön att gälla direkt. Det blir också lättare med bevis vid en eventuell tvist.

Plikt att anmäla ändrade villkor

Samtidigt införs också en plikt för en arbetsgivare att anmäla ändrade villkor för den anställda till Migrationsverket, tillsammans med straff om man bryter mot anmälningsplikten. Ett av syftena med den nya regeln är att komma åt problemet med utländsk arbetskraft som går med på försämrade villkor för att få stanna i Sverige.

Det införs också ett försörjningskrav för anhöriginvandrare kopplade till arbetskraftsinvandrare.

Men regelpaketet innehåller alltså inte bara skärpningar. Bland lagförslagen finns också ett försök att motverka de så kallade kompetensutvisningarna, alltså arbetskraftsinvandrare som utvisas på grund av mindre byråkratiska fel.

Problemet beskrivs inte som särskilt omfattande av regeringen. Men en rad uppmärksammade fall där personer utvisats på grund av små slarvfel har de senaste åren uppmärksammats stort i medierna.

Nu läggs det till undantag i lagen där arbetstillståndet inte behöver återkallas, trots att reglerna formellt sett inte följts. Det handlar om när felen är ”ringa” eller ett indragande av tillståndet inte framstår som skäligt av hänsyn till omständigheterna.

Nytt uppehållstillstånd för högutbildade

Det införs också ett helt nytt uppehållstillstånd för högutbildade personer. De med examen på avancerad nivå har nu möjlighet att komma till Sverige i nio månader för att söka jobb eller undersöka möjligheten att starta företag.

Förbehållet är att de måste ha tillräckligt mycket pengar för att bekosta sitt uppehälle samt resan tillbaka till hemlandet, samt en heltäckande sjukförsäkring.

Lagändringarna börja gälla den 1 juni 2022.

Här är de nya reglerna

  • Ett nytt uppehållstillstånd införs för vissa högkvalificerade personer som vill söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att starta näringserksamhet i Sverige.
  • Ett arbetstillstånd behöver inte återkallas vid ringa fall av avvikelse eller om en återkallelse med hänsyn till omständigheterna inte framstår som skälig.
  • Ett anställningsavtal ska krävas för att arbetstillstånd ska kunna beviljas.
  • Arbetsgivare kan bli skyldiga att anmäla om anställningsvillkoren ändras och blir mindre förmånliga.
  • Migrationsverket kan kräva skriftliga uppgifter om arbetsvillkor från arbetsgivare med hjälp av viteshot.
  • Ett försörjningskrav införs vid anhöriginvandring kopplat till utländsk arbetskraft.
  • Brottet organiserande av människosmuggling utvidgas så att även tillstånd som har utfärdats med grund i falska uppgifter omfattas.