Arbetsbelastningen inom socialtjänsten är för hög och det har den varit under en lång tid. I Stockholm genomsyras verksamheten av tyngre ärenden, mål- och resultatstyrning och uppdragen ökar medan resurserna inte räcker till. Det är dags att staden tar ansvar för situationen inom socialtjänsten och ger medarbetarna rimliga förutsättningar och resurser för att klara sitt uppdrag. 

I rapporten Ska vi hålla budget eller följa lagen? från fackförbundet Vision vittnar medlemmarna om en ohållbar arbetssituation. Och undersökningen bakom rapporten är gjord innan Rysslands invasion av Ukraina som kan komma att innebära ökat tryck på socialtjänstens olika insatser mot nyanlända.

Arbetsbelastningen för hög

Enligt rapporten är det så mycket som två tredjedelar av de anställda som tycker att arbetsbelastningen är för hög och hälften säger att de överväger att lämna sitt arbete på grund av detta, precis samma resultat som har visat sig i studier innan av socialarbetarnas arbetssituation. 

Siffrorna är alarmerande. Men tyvärr inte överraskande. Samma beskrivning återfinns i Stockholms stadsdelars verksamhetsberättelser och i årsrapporter. Redan när Vänsterpartiet var med och styrde 2014-2018 så fanns problem med arbetsmiljön och vi tog då fram en handlingsplan för att komma till rätta med situationen.

Planen finns kvar men den styrande blågröna majoriteten har inte gjort tillräckligt för att se till att åtgärderna faktiskt genomförs. För detta krävs en förstärkt budget, för det är bara genom rätt resurser vi kan få till en rimlig arbetsbelastning.

Blågröna styret prioriterar privata företag

Och resursbrist är ett återkommande problem. Medan miljonstöd betalats ut till privata företag under två års pandemi har vi under det blågröna styret år för år sett allt för snålt tilltagna budgetar till socialtjänsten och stadsdelarnas sociala arbete, inte minst på den förebyggande delen. Och det blir återigen till mångt och mycket kvinnorna i välfärden som får bära en allt större börda på sina egna axlar. 

Det är inte längre en risk utan ett faktum att det viktiga förebyggande arbetet med bland annat familjestöd och att kunna arbeta uppsökande, som är avgörande insatser för att hålla unga borta från kriminalitet, hela tiden måste prioriteras bort när socialtjänsten tvingas släcka bränder istället för att arbeta långsiktigt.

Bara drygt en av tio av Visions medlemmar anser att den verksamhet de arbetar i fullt ut har tillräckliga ekonomiska resurser för att ”tillgodose de rättigheter individer har enligt gällande lagar och regler”.

Barn- och ungdomsvården 45 miljoner back

Den första delrapporten ur Akademikerförbundets stora socialsekreterarundersökning visar även att tre av fyra socialsekreterare säger att det görs för lite långsiktiga förebyggande insatser. Flera vittnar också om att man tvingats vänta med akuta insatser bland annat för barn och unga för att ekonomiska resurser saknas. 

Det är inte acceptabelt. Stockholm stads barn- och ungdomsvård gick 2021 back med ca 45 miljoner kronor så det är uppenbart att budgeten behöver förstärkas. Det måste finnas tillräckligt med kollegor och medel för att bevilja insatser så att inte behov behöver ställas mot varandra, ytterst drabbar underfinansieringen redan utsatta individer och familjer. 

Om vi ska undvika ännu en samhällskris i paritet med äldreomsorgen under pandemin, eller den pågående krisen inom förlossningsvården, så är det hög tid att agera nu. Ge dem som jobbar inom socialt arbete resurser värdiga sitt uppdrag.