Under 2019 och 2020 ökade antalet utförsäkrade efter ett halvårs sjukskrivning mycket kraftigt. I bakgrunden låg inga regeländringar, utan förändringar i Försäkringskassans interna arbetssätt.

Tidigare dubbelkollades alla avslag efter 180 dagar av ytterligare en person efter att en handläggare lämnat en rekommendation.

Men från och med september 2019 började myndigheten även dubbelkolla alla bifall. Myndigheten kallar själv dubbelkollarna för ”kvalitetssäkring”.

Resultatet av den andra kontrollen blev alltså en kraftig ökning av utförsäkringarna.

Dubbelkollar pausades

Den 19 januari förra året pausades dock dubbelkollarna tillfälligt, i väntan på en intern utredning om hur de egentligen fungerade.

Samtidigt förändrades lagen efter att januaripartierna (S, MP, C och L) kommit överens om att mildra reglerna för sjukskrivna efter 180 dagar. Med de nya reglerna blev det lättare att skjuta upp prövningen av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden till senare.

Regeländringarna ledde till att utförsäkringarna under 2021 i stället sjönk kraftigt. Ett trendbrott som Arbetet tidigare berättat om.

Stor ökning 2019

Grafen visar antalet personer som fått avslag på sin ansökan om sjukpenning efter ett mer än ett halvårs, men mindre än ett års, sjukskrivning.

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Samtidigt har Försäkringskassan ännu inte beslutat om dubbelkollarna av bifallen ska återinföras eller ej. Men i dagarna publicerades rapporten om hur kvalitetssäkringen gått till.

I den slås fast att handläggarna och de specialister som dubbelkollade oftast hade samma åsikt. Men när de inte hade det ändrade handläggarna nästan alltid sina beslut.

Både handläggarna och specialisterna var överens om att de nya dubbelkollarna ledde till fler avslagsbeslut och striktare bedömningar.

Även själva vetskapen om att någon i ett senare skede skulle dubbelkolla ens beslut kan ha påverkat handläggare att bli striktare, enligt rapporten.

”Några uttrycker det som ’att inget längre gick igenom’ efter införandet”, slår rapporten fast.

Rapport: Andra sätt att säkra beslut

Rapporten rekommenderar inte att dubbelkollarna ska återinföras. I stället föreslås att myndigheten ska överväga andra sätt att säkra korrekta och enhetliga beslut ”där handläggare inte upplever sig kontrollerade utan kan utvecklas i sin roll som självständiga utredare.”

Om dubbelkollarna ändå ska återinföras rekommenderas att de ska användas ”mer flexibelt” och att det ska bli tydligare vad som händer om handläggaren och specialisten blir oense.

Enligt Försäkringskassans presstjänst har man på myndigheten påbörjat en översyn av hela arbetet med kvalitetssäkringar där frågan om dubbelkollande av bifall ingår som en del.

”Den totala översynen ska vara genomförd innan sommaren. Nästa steg blir beslut, men jag har ingen tidsplan för den delen”, skriver presstjänsten i ett mejl.