Efter IF Metalls beslut om en gruppordförande på SSAB i Luleå listar vi tvister om aktiva sverigedemokraters rätt att verka för, eller ens vara med i, LO-förbund. Frågan har också lyfts i motioner både inom LO och SD:

Handels tog ifrån klubbordförande uppdraget

Kvinnan var klubbordförande på en butik i Skåne när hon hösten 2018 valdes in i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna. I februari 2019 tog Handels förbundsstyrelse beslut om att stänga av henne från fackliga uppdrag.

Enligt Handelsnytt hade man innan dess haft samtal för att försök få henne att frivilligt lämna något av uppdragen. 

Förbundets argument handlade om att man anser att Sverigedemokraternas politik inte bygger på alla människors lika värde och inte stämmer överens med fackets intressen. Man tillåter därför inte att förtroendevalda medlemmar har politiska uppdrag för partiet.

Kvinnan överklagade beslutet som prövades i två instanser ovan förbundsstyrelsen. Båda gick på förbundsstyrelsens linje, det slutgiltiga beskedet kom från en skiljenämnd i maj 2020.

Transport uteslöt medlem – prövas i domstol

Även detta fall gäller en person som blev invald i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna 2018, denna gång i Kiruna. Transport gick längre än Handels och uteslöt mannen ur förbundet, det handlade alltså inte om att skilja honom från ett fackligt förtroendeuppdrag.

Förbundet har pekat på att deras grundvärderingar utgår från alla människors lika värde – och hävdat att Sverigedemokraternas verksamhet inte är förenlig med att verka för detta.

Mannen överklagade till Stockholms tingsrätt som i mars förra året slog fast att uteslutningen var ogiltig för att förbundet inte kunnat visa att beslutet hade stöd i Transports stadgar. 

Domen är överklagad till Svea hovrätt där huvudförhandling är planerad till i november i år.

IF Metall avsätter lokal ordförande

Ulf Karlström valdes i slutet av förra året till gruppordförande inom IF Metall-klubben på SSAB i Luleå. Samtidigt är han ordinarie ledamot och vice gruppledare för Sverigedemokraterna i kommunen.

IF Metalls förbundsstyrelse tog i tisdags, 25 januari, beslut om att han inte kan ha kvar sitt fackliga uppdrag. Hållningen bygger på att förbundets verksamhet ska grunda sig i allas lika värde, vilket man menar att Sverigedemokraternas politik krockar med.

– Det handlar inte om honom som person utan om att Sverigedemokraternas grundsyn och människosyn står i konflikt med vår, säger förbundssekreteraren Martin Gunnarsson.

Liksom i ärendet inom Handels säger han att man försökt få Ulf Karlström att välja bort ett av uppdragen via samtal. Men han valde att låta förbundsstyrelsen pröva frågan i stället.

– Mest troligt kommer jag att gå vidare med det här juridiskt, har Ulf Karlström sagt till Expressen efter förbundsstyrelsens besked.

Debatt på SD:s landsdagar 2021

Gör det olagligt för fackföreningar att neka medlemskap eller förtroendeposter på grund av politisk åsikt. Lägg till ”politisk diskriminering” som en diskrimineringsgrund i lagen, vid sidan om till exempel kön och ålder.

Det var två förslag i motioner som hanterades på Sverigedemokraternas landsdagar i november 2021. Partistyrelsen hänvisade till den pågående rättsprocessen mot Transport (se ovan) som uteslutit en medlem och menade att det inte fanns skäl att gå vidare med lagstiftning innan detta är avgjort.

I fråga om diskrimineringsgrunder svarade partistyrelsen att man vill se ett slut på diskriminering på grund av politisk tillhörighet, men inte genom en ny diskrimineringsgrund i lagen. Helst vill partistyrelsen att det nuvarande systemet med diskrimineringsgrunder avskaffas och ersätts med ”en enkel regel om otillbörlig särbehandling”. 

Efter voteringar togs beslut enligt partiledningens linje.

Uppe på LO-kongressen 2020

På LO-kongressen hanterades förslag från Handels om att ta fram gemensamma regler för uteslutnings- och suspensionsärenden.

”När suspensions- och uteslutningsärenden blir vanligare är det viktigt att förbunden har en gemensam hållning i hur dessa ärenden hanteras. I dag skiljer sig hanteringen markant mellan förbunden. Detta blir särskilt påtagligt när det gäller personer vars politiska engagemang är oförenligt med förbundens värderingar, specifikt med hänsyn till alla människors lika värde”, hette det i motionen.

LO-styrelsen svarade att man uppmärksammat frågan och arbetat med rådgivning för förbunden. Men man slog samtidigt fast att styrelsen i varje förbund måste kunna tolka och ta beslut om sina egna stadgar.

Kongressen ansåg därmed att motionen var besvarad.