”Patientens/brukarens intresse av att smittorisken minimeras väger tyngre än den anställdes individuella val att vaccinera sig eller inte” skriver Smer, Statens medicinsk-etiska råd, i sitt uttalande.

Syftet med uttalandet är att poängtera den etiska aspekten i debatten om vård- och omsorgsanställda som väljer att inte vaccinera sig. Rådets uttalanden är rådgivande, de leder inte till några formella ändringar i sig.

”Den pågående samhällsdebatten har fokuserat på juridiska aspekter på frågan. Med detta uttalande vill Smer lyfta fram den etiska dimensionen” skriver man.

Arbetsgivarens ansvar

I uttalandet lyfts även arbetsgivarnas ansvar och man skriver att de bör underlätta exempelvis genom möjlighet att ta vaccin på arbetstid. Det etiska rådet betonar att arbetsgivare å andra sidan inte har rätt att tvinga personal att vaccinera sig, men konstaterar att omplacering kan bli aktuellt.

”Smer vill betona vikten av att det finns ett regelverk som möjliggör för arbetsgivare inom vård- och omsorg att vidta åtgärder för att förhindra att personal riskerar att smitta sårbara patienter” heter det i uttalandet.

Inga regeländringar

Mikael Sandlund, professor i psykiatri och sakkunnig i det medicinsk-etiska rådet, tänker sig inte att det krävs regeländringar apropå detta.

– Jag tror inte det är regeländringar i första hand utan bakgrunden till yttrandet var att de juridiska, formella aspekterna har varit ganska mycket diskuterade medan den moraliska, etiska dimensionen av frågan inte har lyfts så mycket. Så idén var att lyfta den.

Han ser uttalandet som en påminnelse om det etiska ansvar man har som anställd i vård och omsorg.

– Jag har förståelse för att man får bestämma själv. Men när man bestämmer själv bör man beakta de tänkbara konsekvenserna för patienter, deras intressen är faktiskt starkare i det här sammanhanget.

Förebygga smittspridning

Han betonar också arbetsgivarnas ansvar för att förebygga smittspridning och underlätta vaccination.

Statens medicinsk-etiska råd är tillsatt av regeringen och ska analysera medicinsk-etiska frågor ut ett övergripande samhällsperspektiv och stimulera debatten.  Det består av tio sakkunniga, åtta företrädare för de politiska partierna och en ordförande.