Att hantera klimatutmaningen är en politisk uppgift. Det är också en solidarisk uppgift. Ingen enskild nation, bransch, fack, företag eller individ kan lösa uppgiften på egen hand.

För det krävs samarbete, engagemang och uppfinningsrikedom. Den omställning som krävs är mer omfattande för vissa länder, branscher eller individer än för andra. För att lyckas måste kostnaderna för omställningen fördelas rättvist och jämlikt. 

Vi tror inte att klimatomställningen är möjlig om den leder till att människor ställs utan jobb, samtidigt får inte oron för att vissa jobb försvinner vara skäl till att motarbeta klimatkraven på minskade utsläpp.

Därför måste vi säkerställa de anställdas rätt till den kompetensutveckling som behövs för att kunna ta de nya jobb som växer fram. 

Den nordiska modellen är nyckeln till en rättvis omställning som minskar utsläppen samtidigt som den skapar jobb och inkomster.

En framgångsrik nordisk samhällsutveckling bygger på att arbetsmarknadens parter tillsammans med politiken och forskningen bejakar teknikutveckling och strukturomvandling, i kombination med trygghet på arbetsmarknaden. 

Vi i den samlade arbetarrörelsen i Norden har lång erfarenhet av samverkan kring viktiga samhällsfrågor. Vi vill framför allt peka på tre områden där gemensamma nordiska initiativ är möjligt

Fyra företrädare för LO och S

Med en investeringsledd klimatpolitik kan vi stärka vår ekonomiska konkurrenskraft, trygga en social välfärdsutveckling och uppnå våra klimat- och miljömål.

Få andra uppgifter är så väl anpassade efter strategin ”Tänk globalt agera lokalt” som en rättvis omställning. Genom att börja på den enskilda arbetsplatsen kan de som närmast berörs av omställningen själva påverka sin framtid. 

Därför är det av största vikt att de anställda involveras i miljö- och klimatarbetet direkt på varje arbetsplats, så att deras kompetens och erfarenhet tas tillvara, samtidigt som det skapar delaktighet.

På så sätt blir det tydligt vad en omställning mot klimatneutralitet innebär för var och ens arbets- och livsvillkor. En lokal utgångspunkt ger ökat deltagande och en demokratisering av omställningen. 

För att säkerställa en rättvis och hållbar omställning bör fackföreningar och arbetsgivare enas om strategier för att nå nettonollutsläpp inom olika sektorer där man också lyfter fram behovet av kompetensutveckling samt ny teknik. Det kräver att fackföreningsrörelsen spelar en ännu större roll nationellt och lokalt.

Vi i den samlade arbetarrörelsen i Norden har lång erfarenhet av samverkan kring viktiga samhällsfrågor. Vi vill framför allt peka på tre områden där gemensamma nordiska initiativ är möjligt.

• Vi vill stärka det nordiska samarbetet för att säkerställa att de konkreta idéer, processer och initiativ som kommer från de olika nationella samarbetena kan spridas och utvecklas över hela Norden. 
• Vi ser en stor potential i ett nordiskt samarbete för att jobba strategiskt för att utveckla tekniken rörande CCS (infångning av koldioxid) och bio-CCS, vilket är nödvändigt för att nå klimatmålen och för att kunna nå negativa utsläpp. 
• Ett nordiskt initiativ för internationella gröna partnerskap: ”Energy for Development”. Utveckling av vätgas, vindkraft, solenergi och CCS är bara några komponenter, som utgör ett nytt grönt energisystem. Detta gör Norden väl positionerad för att samarbeta med länder utanför EU för att skapa en grön övergång i de fattigaste områdena i världen. 

Norden ska vara den gröna banbrytande region som inspirerar och påverkar resten av världen till en jämlik omställning så att vi tillsammans skapar bättre levnadsvillkor och en hållbar framtid för oss alla.