Arbetsmiljöverket ser över alla föreskrifter och råd för att reglerna ska bli enklare att följa. Som en följd av det träder den första juni en ny föreskrift om arbetsanpassning i kraft. 

Det handlar om hur arbetet ska anpassas för den som har nedsatt förmåga eller är på väg tillbaka efter sjukdom eller olycka.

Det är också den föreskrift som ska användas för att förebygga ohälsa och sjukdom på jobbet.

Tidigare hette föreskriften ”arbetsanpassning och rehabilitering”. Nu när föreskriften bantas ner från 13 paragrafer till 7 är ”rehabilitering” borta. 

Borta är också paragrafen om alkoholmissbruk. Liksom att anpassning och rehabilitering ska ske i samarbetet med arbetstagares företrädare, som ett skyddsombud.

Det är några av orsakerna till att de fackliga organisationerna sett rött under arbetets gång.

– Mitt blodtryck har stigit många gånger under de här åren. Det har varit ganska hårda tongångar, säger LO:s arbetsmiljöexpert Carola Löfstrand.

Enligt henne blir kravet på arbetsanpassning smalare när rehabilitering stryks. Som exempel på arbetslivsinriktad rehabilitering nämner hon psykologstöd, kurs i smärthantering eller omskolning till nya arbetsuppgifter.

–  Medan arbetsanpassning innebär att arbetet anpassas så att arbetstagaren kan utföra sina arbetsuppgifter med hjälpmedel eller arbetstempo anpassat till den nya arbetsförmågan.  

Men enligt Pia Schyberg, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, var det som stod om rehabilitering i den tidigare föreskriften bara en mening om att det ska finnas en organisation för detta.

För det är vad som står i arbetsmiljölagen. Vad som ska göras finns i de lagar Försäkringskassan ansvarar för.

– Regeln gäller fortfarande, det ska finns en organisation för rehabilitering och arbetsanpassning. 

Är det inte viktigt att nämna det i föreskriften då?
– Det står ju tydligt i lagen. Vi valde det här, för att det är vad arbetsgivarna kan göra själva. I den tidigare föreskriften står inte mer om rehabilitering, därför har vi valt att inte föreskriva något om det.

Att paragrafen om alkoholmissbruk är borttagen innebär också att det inte står att arbetsgivare ska ha särskilda rutiner om någon är påverkad på jobbet, rutiner som ofta finns i till exempel en alkoholpolicy.

Det är dokument som kan bli viktiga om ett ärende leder vidare mot ett arbetsrättsligt förfarande till exempel, som en uppsägning av personliga skäl.

– Arbetsgivaren har fortfarande samma skyldigheter som vid andra sorters funktionsnedsättning. Det är ingen skillnad. Och en policy ska du ha enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet om det finns behov, säger Pia Schyberg på Arbetsmiljöverket.

Så då är det föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete man som skyddsombud får använda?
– Ja, svarar Pia Schyberg.

I den tidigare föreskriften stod också att anpassning och rehabilitering ska ske i samarbetet med arbetstagares företrädare, det vill säga oftast ett skyddsombud. Även det är borta nu.

– Vi ville ha med det, vi har verkligen utrett det. Men det finns inget i arbetsmiljölagen om att skyddsombud har rätt att delta. Man ska övervaka att reglerna följs, men rättigheten att delta i ett enskilt ärende finns tyvärr inte.

Carola Löfstrand på LO anser att en kortare text kan bli svårare att tolka än en längre och något mer detaljerad.

– Nu lägger man ett väldigt stort ansvar på de lokala parterna att tolka och förstå arbetsmiljölagen. Det riskerar att leda till olika tolkningar och konflikter. Arbetsmiljöverket har farit lite väl hårt fram och vi är väldigt oroliga över effekterna det här kommer att få ute på arbetsplatserna.