Under den senaste tiden har media rapporterat om ett antal uppmärksammade fall där anställda uppger att de blivit hotade med repressalier och i värsta fall uppsägning för att de slagit larm om allvarliga missförhållanden. 

Låt mig vara tydlig: du som slår larm för att skydda liv och hälsa eller för att uppmärksamma allvarliga missförhållanden inom välfärden tar ett stort och viktigt samhällsansvar, och du omfattas av meddelarskyddet.

Om du utsätts för repressalier eller hot av din arbetsgivare så är det inte bara ett beteende som riskerar att se dåligt ut om det kommer ut i media. Din arbetsgivare bryter mot lagen. 

Det gör mig oerhört upprörd att det finns arbetsgivare som inte tar meddelarskyddet på allvar. Att uppmärksamma allvarliga missförhållanden är inte att vara illojal. Tvärtom. 

Ett starkt skydd för visselblåsare handlar både om att skydda de anställda och att garantera en god verksamhet.

Men det handlar även om att skattepengar ska gå till rätt saker. Vi ska inte mörklägga problem inom vår skattefinansierade verksamhet. 

Det gör mig oerhört upprörd att det finns arbetsgivare som inte tar meddelarskyddet på allvar. Att uppmärksamma allvarliga missförhållanden är inte att vara illojal. Tvärtom

Eva Nordmark

I Sverige har vi redan ett lagstadgat skydd mot repressalier för visselblåsare som gäller alla arbetstagare. Den som är anställd inom offentlig sektor och inom skattefinansierad välfärd i privata driftsformer har ett särskilt långtgående skydd genom meddelarskyddet.

Det är dags för alla Sveriges arbetsgivare att ta denna lagstiftning på allvar. Ni får inte hota, omplacera eller säga upp arbetstagare som visselblåser, punkt slut. 

Vi ska inte ha tysta arbetsplatser där problem sopas under mattan. Därför är det så viktigt med ett starkt skydd för visselblåsare, men även starka och trygga skyddsombud och en arbetsplatskultur där man vågar lyfta problem. 

Men mer behöver göras för att fler ska våga slå larm innan det är för sent. Därför föreslår vi att skyddet för visselblåsare ska bli ännu starkare.

Regeringen har nyligen beslutat om en lagrådsremiss med ett antal skarpa förslag för att stärka skyddet för dem som slår larm. Det handlar bland annat om att:

Fler ska omfattas av skyddet för visselblåsare – inte bara den med en vanlig anställning. Även praktikanter, egenföretagare, aktieägare, personer i ledningsorgan och andra grupper ska kunna slå larm om missförhållanden. Skyddet mot repressalier gäller innan man har börjat inom en verksamhet, men även efter att man slutat.

Det ska bli tydligare hur man går till väga för att visselblåsa – både internt på arbetsplatsen och externt till en särskilt utsedd myndighet. 

  • Du ska kunna visselblåsa internt på din arbetsplats genom särskilda visselblåsarfunktioner. Verksamheter med minst 50 arbetstagare ska bli skyldiga att införa interna rapporteringskanaler så att arbetstagare kan slå larm. 
  • Du ska även kunna visselblåsa externt. Därför kommer regeringen att utse myndigheter som ska införa externa rapporteringskanaler inom olika områden.

Visselblåsare ska omfattas av sekretess. Om du slår larm om allvarliga missförhållanden ska du kunna känna dig trygg i att din identitet hålls hemlig. När man larmar genom de nya visselblåsarfunktionerna kommer ens identitet att omfattas av sekretess.

Dessa förslag kommer att öka skyddet för visselblåsare och förhoppningsvis leda till att fler medarbetare vågar larma, både internt och externt, när arbetsgivaren inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med missförhållanden.

Ett starkt skydd för visselblåsare är viktigt för den enskilde arbetstagaren, men det är också en viktig del av ett fritt och demokratiskt samhälle.