Kommuner och arbetsförmedlingskontor har i flera år slutit lokala överenskommelser om att jobba ihop med arbetslösa unga och nyanlända för att stötta dem med praktik, ekonomiskt stöd och utbildning. 

Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dua, har på regeringens uppdrag delat ut statsbidrag och hjälpt till med sådana överenskommelser. 

Men coronapandemin och den stora omgörningen av Arbetsförmedlingen har påverkat det lokala arbetet med unga och nyanländas etablering på arbetsmarknaden negativt.

Det slår delegationen fast i sin färska årsrapport. 

– Egentligen är det inte så konstigt. Arbetsförmedlingen fick neddragen budget och det ledde till nedstängda kontor och många uppsägningar. Man är färre som jobbar helt enkelt, säger Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande för Dua. 

För tre år sedan uppgav 60 procent av kommunerna att samarbetet med Arbetsförmedlingen om unga arbetslösa var omfattande eller mycket omfattande. 

Sedan dess har mycket hänt. Coronapandemin och de stora förändringarna av Arbetsförmedlingen är två förklaringar till varför siffrorna dalat sedan dess, enligt Duas färska årsrapport. 

2019 var motsvarande siffra 30 procent och i fjol, alltså år 2020, var den nere på rekordlåga 18 procent. Även samverkan kring nyanlända upplevs ha försämrats, visar den enkät som Dua gjort med kommunerna. 

”En del kommuner framhåller att detta drabbar de arbetssökande individerna och då särskilt dem långt från arbetsmarknaden samt att det medför merarbete och merkostnader för kommunerna”, skriver delegationen i sin rapport. 

Duas ordförande Lil Ljunggren Lönnberg säger att Arbetsförmedlingen har ett dubbelt och delvis motsägelsefullt uppdrag från regeringen.

Myndigheten ska samverka med kommuner genom lokala överenskommelser.

Samtidigt ska den i allt högre utsträckning anlita fristående aktörer som inom en snart framtid ska sköta större delen av jobbmatchningen.

Då uppstår en otydlighet eftersom de fristående aktörerna även ska hjälpa de individer som myndigheten också bör samverka med kommunerna om, poängterar Lil Ljunggren Lönnberg. 

– Här finns en gråzon och det är viktigt att man löser de här frågorna. Det är olyckligt att det dragit ut på tiden, säger hon. 

Hon säger att kommunerna i dagsläget går in och hjälper arbetslösa för att individer inte ska drabbas. Men det är inte hållbart på sikt, tillägger hon.

Därför föreslår Dua nu regeringen att den skriver in i Arbetsförmedlingens långsiktiga uppdrag, den så kallade instruktionen, att myndigheten är skyldig att jobba med kommunerna.

Och att regeringen samtidigt överväger att den skyldigheten även ska ge kommunerna rätt till mer statliga pengar.

– Då måste man också hitta en samverkan som inkluderar de fristående aktörerna. Individer som kommer till fristående aktörer måste få del av den rustning som kommunerna kan ge. Då tror jag det kan fungera.