Dagligen dör nästan ett hundratals människor i sviterna av coronaviruset. Sjukvården, äldreomsorgen och andra samhällsviktiga funktioner gör sitt yttersta för att ta oss ur denna mardröm som hållit Sverige i ett järngrepp i snart ett år. 

Nu när krisen är som allra djupast och restriktionerna som hårdast har regeringen lämnat ett förslag om att det tillfälliga undantaget från karensavdrag i sjukförsäkringen ska upphöra den sista april i år.

Denna ska ersättas med en tidsbegränsad lag som kan förlänga undantaget från karensavdrag om fack och arbetsgivare kan teckna kollektivavtal om detta.

Sådana avtal ska dock endast få tecknas om anställda löper särskild stor risk för att bli allvarligt sjuka eller att existerande sjukdomstillstånd riskerar att förvärras om de skulle smittas av coronaviruset.

Giltigheten för dessa kollektivavtal ska dock längst gälla fram till den sista januari 2023.

Orsaken till att karensavdraget i sjukförsäkringen slopades snabbat av regeringen i våras var att inga skulle behöva överväga att gå till jobbet på grund av ekonomiska skäl ifall de blir sjuka och därmed riskera att öka smittspridningen av coronaviruset i samhället. 

Hittills tyder inget på att pandemin har börjat klinga av, snarare ökar oron för en tredje våg. Att i en sådan situation återföra karensavdraget för de allra flesta är obegripligt.

Ett budskap som vi i försäkringsfacket Forena har framfört till regeringen i det remissvar som skickades in i dag.

Låt inte våra hjältar i vård och omsorg få bära kostnaden för ett illa genomtänkt förslag

Anders Johansson och Håkan Svärdman

Där lyfter vi följande skäl till varför förslaget till ett kollektivavtal kan ge undantag för karensavdrag starkt kan ifrågasättas.  

Om regeringen är övertygad om att slopat karensavdrag fortsättningsvis är en viktig åtgärd för att minska smittspridningen i en krissituation bör inte ansvaret hänskjutas till fack och arbetsgivare.

Smittbegränsningsarbetet riskerar både förlora i tempo och effektivitet. 

Alla anställda inom vård och omsorg skulle inte omfattas av de särskilda skälen för undantag för karensavdrag enligt kollektivavtal. Dels är det timanställda, en grupp som utgör 23 procent av de anställda inom äldreomsorgen.

Dels anställda på företag som saknar kollektivavtal. Andelen företag inom vård och omsorg som saknar kollektivavtal uppskattas till drygt 15 procent. Därmed skulle dessa två grupper av anställda ha sämre villkor, vilket kan leda till att de fortsätter att arbeta av ekonomiska skäl trots att de är eller kan befaras vara smittade av corona.

Dessutom skulle de ojämlika villkoren upplevas stötande både av anställda och allmänhet. 

Att skjuta över ansvaret för karensavdraget på fack och arbetsgivare innebär också att kostanden skjuts över från staten till kommuner och regioner.

Enligt regeringens egna beräkningar uppskattas kostnaden uppgå till 600 miljoner kronor per år, vilket ger en totalkostnad på närmare en miljard kronor om undantaget gäller fram januari 2023.

En kostnad som regeringen inte avser att kompensera. Pengar som följaktligen måste tas från sjukvården, omsorgen och de anställdas löneutrymme. En helt orimlig konsekvens mitt under en pandemi. 

Kännetecknande för statliga socialförsäkringar är att villkoren för avgifter, självrisker och ersättningar är lika för alla. Dessa villkor har hittills inte varit möjlig att påverka via kollektivavtal.

I stället har kollektivavtal använts för att komplettera socialförsäkringsförmånerna, exempelvis med tillägg till sjukpenningen, arbetsskada eller pension.

Alltså inte ta över statens åtagande för förmånerna och dess villkor, men det är vad regeringen nu delvis föreslår. En sådan grundläggande principiell förändring kräver en djupare diskussion som vi gärna medverkar i.

För vi är övertygande om att arbetsmarknadens utmaningar bäst hanteras via kollektivavtal, men det bör först ske när coronapandemin har upphört.

Mot den här bakgrunden kan vi endast dra en slutsats. Regeringen bör dra tillbaka sitt förslag om att via kollektivavtal göra undantag för karensavdrag.

I stället förordar vi att nuvarande undantag för karensavdrag tillämpas så länge coronapandemin pågår och utgör en fara för människors liv och medför en stor belastning på samhällsviktiga funktioner.

Låt inte våra hjältar i vård och omsorg få bära kostnaden för ett illa genomtänkt förslag.

De som befinner sig mitt i smittlinjen måste kunna ha tryggheten att stanna hemma utan ytterligare osäkerhet kring hur det påverkar deras ekonomi.