Vi har en sjuk sjukförsäkring. Det visar inte minst det faktum att regeringen, i samband med Coronapandemin, har varit tvungen att fatta tillfälliga beslut för att undvika att människor får sin sjukpenning indragen i samband med uppskjutna operationer.

Flera partier i riksdagen har nu förstått att det finns fler problem med vårt sjukförsäkringssystem och den så kallade rehabiliteringskedjan.

Men det är synd att det skulle krävas en pandemi och än fler utförsäkrade för att de skulle se bristerna. 

När vi nu kan konstatera att det finns en majoritet i riksdagen för förbättringar, så tar regeringen initiativ och snabbehandlar en del av utredningen ”En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering” för att fler ska kunna behålla sin sjukpenning även efter dag 180. 

Men det här är inte enbart ett problem under pandemin.

Vill vi bygga ett starkare och tryggare samhälle så är det dags att göra verkstad av detta!

Johanna Haraldsson, Carina Ödebrink och Diana Laitinen Carlsson

Även före corona har vi fått ta del av berättelser från människor som upplever att de fallit mellan stolarna – att stödet i sjukförsäkringen varit för dåligt när de behövt hjälp.

Problemen i sjukförsäkringen grundar sig i ett oerhört fyrkantigt system med fasta tidsgränser som inte tar tillräcklig hänsyn till den enskildes situation.

Ett ökat antal avslagsbeslut vid dag 180, har tvingat ut människor i arbetslöshet eller förtidspension, trots att de fortfarande är sjuka och väntar på behandling.

Detta är människor som i många fall skulle kunna gå tillbaka till sitt ordinarie arbete, där deras kompetens behövs, efter att de är färdigbehandlade. Att detta har fått fortsätta är inget annat än ett slöseri och inte värdigt vårt svenska välfärdssamhälle. 

Nu genomförs förändringar, men vi har även med dessa åtgärder en lång väg kvar till en trygg försäkring.

Lagen måstedärför ändras på fler punkter och samtliga förslag i utredningen behöver genomföras.

Om vi backar bandet kan vi konstatera att dagens brister i sjukförsäkringen är konsekvenser av den politik som de borgerliga regeringarna förde mellan 2007 och 2014.

Skattesänkningar finansierades med försämrad trygghet. Sjukförsäkringsavgiften sänktes, den allmänna löneavgiften höjdes, regelverket stramades åt och stupstocken infördes.

Vi har motionerat i riksdagen om att regeringen ska reformera sjukförsäkringen. Det handlar i grunden om att få till en frisk sjukförsäkring som upplevs som trygg och förutsägbar oavsett diagnos.

En sjukförsäkring som är stark när du är svag.

Därför måste sjukskrivningsprocesserna förenklas och förtydligas, regelverk ses över och kommunikationen mellan olika myndigheter förbättras. Större hänsyn måste också tas till den försäkrades sjukdomsbild och rehabiliteringsbehov. 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har genomfört ett antal satsningar för att stärka den svenska modellen och socialförsäkringarna.

Under den förra mandatperioden antog regeringen ett åtgärdsprogram för en trygg och välfungerande sjukförsäkring med människan i centrum.

I det programmet finns en nolltolerans för att människor faller mellan stolarna.

Vill vi bygga ett starkare och tryggare samhälle så är det dags att göra verkstad av detta!