Fackförbundet Kommunal har frågat alla sina skyddsombud om arbetsmiljöarbetet på deras arbetsplatser.

Och det är en ganska dyster bild som målas upp i förbundets enkätundersökning som gått ut till 6 000 arbetsplatser runtom i landet.

Tre av fyra skyddsombud uppger till exempel att det under de senaste 12 månaderna uppstått brister i arbetsmiljön som de behövt påpeka för arbetsgivaren.

Bland problemen finns hot och våld mot anställda. Bara var tredje skyddsombud säger att det aldrig förekommer på deras arbetsplats medan var femte uppger att det sker dagligen eller varje vecka.

De anställda utsätts även för rasism och diskriminering, framför allt från brukare och anhöriga.

Det uppger hälften av alla skyddsombud och ett av tio säger att det förekommer dagligen eller varje vecka.

Samtidigt uppger mer än var femte skyddsombud att de sällan eller aldrig medverkar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

En lika stor andel uppger att skyddsronder sällan eller utförs. 

– Det är bedrövliga siffror och väldigt slapphänt skött från arbetsgivarnas sida. Siffrorna i Arbetsmiljöbarometern visar att man på flera håll i landet inte ens håller sig inom lagens råmärke. Det här belyser också fackets viktiga roll och framför allt skyddsombudens oumbärliga arbete för att få till en bra arbetsmiljö, kommenterar Kommunals ordförande, Tobias Baudin, undersökningen.

En stor andel av skyddsombuden vittnar också om en pressad arbetssituation på många arbetsplatser, både fysiskt och psykiskt.

En tredjedel av skyddsombuden svarar att det på deras arbetsplats är så pass mycket att göra att anställda dagligen eller minst en gång per vecka är tvungna att dra in rasten, måltidsuppehållet eller pausen.

Hälften uppger dessutom att arbetet är så stressigt att anställda dagligen eller minst en dag per vecka inte hinner prata om eller ens tänka på något annat än arbetet.

Problem som skyddsombuden lyfter

  • Vanligt med brister i arbetsmiljön
    76 procent av skyddsombuden uppger att det under de senaste 12 månaderna uppstått brister i arbetsmiljön som de behövt påpeka för arbetsgivaren.
  • Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet
    Mer än var femte skyddsombud, 22 procent, uppger att de sällan eller aldrig medverkar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En lika stor andel uppger att skyddsronder sällan eller aldrig tillämpas.
  • Avsaknad av skyddskommitté trots lagkrav
    På arbetsplatser med fler än 50 anställda uppger 11 procent av skyddsombuden att det inte finns en skyddskommitté eller samverkansgrupp. Detta trots att lagen stipulerar att det ska finnas på samtliga arbetsplatser med fler än 50 anställda.