Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Det var en ambitiös plan som FN godtog 2015 då de ställde upp 17 mål för att skapa en hållbar värld fram till år 2030. 

Sedan dess har Statistiska Centralbyrån, SCB, i två omgångar presenterat analytiska rapporter om hur Sverige klarar av jobbet med att uppfylla målen.

I stället presenterades en lägesbild med fokus på ojämlikhet och Agenda 2030:s princip om att ”ingen ska lämnas utanför”. 

SCB anser i den senaste rapporten att ojämlikheterna mellan olika grupper ökar på flera områden.

Bland de stora klyftor som SCB tar upp märks till exempel att ekonomisk utsatthet är vanligare bland utlandsfödda än bland personer födda i Sverige.

Dessutom är det många som är svagt etablerade på den svenska arbetsmarknaden, som till exempel har timanställning och med det en låg lön.

För att uppnå Agenda 2030 måste Sverige arbeta hårdare för att minska klyftorna, konstaterar SCB.

Sara Frankl är sakkunnig för Agenda 2030 på SCB och säger att det går trögt med att minska ojämlikheten.

– Sett till vår utvecklingsnivå och ekonomiska styrka ser vi att ojämlikheter i samhället är en utmaning i relation till Agenda 2030.

Agendans delmål 8.5 slår fast att vi senast 2030 ska uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

Det är inte fastställt hur uppföljningen av Agenda 2030 ska se ut framöver, berättar Sara Frankl. Ett enigt utrikesutskott i riksdagen vill att detta görs minst vartannat år.

– I slutet av nästa år ska vi lämna ett förslag till regeringen hur uppföljningen ska gå till och se ut fram till 2030, säger Sara Frankl som menar att allt i slutändan handlar om finansiering.

Men en nyhet kommer redan i mitten av mars.

Då publicerar SCB indikatorer på sin sajt om hur det går för Sverige inom respektive mål och delmål. Från och med då kan alltså allmänheten mer kontinuerligt följa Agenda 2030-arbetet framöver. 

– Sverige ska också rapportera om genomförandet av agendan till FN nästa sommar. Det gjorde vi senast 2017, berättar Sara Frankl.

Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 mål – och 169 delmål – som ska göra världen bättre fram till år 2030.

 1. Avskaffa all fattigdom överallt i alla dess former.
 2. Avskaffa hunger.
 3. God hälsa och välbefinnande.
 4. God utbildning för alla.
 5. Jämställdhet.
 6. Rent vatten och sanitet för alla.
 7. Hållbar energi för alla.
 8. Anständiga arbetsvillkor.
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
 10. Minskad ojämlikhet.
 11. Hållbara städer och samhällen.
 12. Hållbar konsumtion och produktion.
 13. Bekämpa klimatförändringarna.
 14. Hav och marina resurser.
 15. Ekosystem och biologisk mångfald.
 16. Fredliga inkluderande samhällen.
 17. Genomförande och partnerskap.