Våld i nära relationer är ett utbrett folkhälsoproblem med så allvarliga konsekvenser att det betecknas som en pandemi som pågått i generationer världen över.

Pandemin slår mot både individen och samhällsekonomin.

Sedan coronapandemin bröt ut har nyhetssidor fyllts med uppmaningar att hemmet är den tryggaste platsen och karantän den bästa strategin.

Men vi är många som känner stor oro för vad det innebär för våldsutsatta kvinnor och barn. För många kan hemmet vara den absolut farligaste platsen och isolering den värsta strategin.

Det är vårt ansvar att agera genom konkreta insatser och förebygga mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck. Vi måste erbjuda stöd på nya sätt under coronakrisen.

Särskilt i ett läge där fler uppmanas att under lång tid arbeta hemifrån och många isoleras i sina hem, inte minst pensionärer. Det innebär att kvinnor och barn i praktiken blir inlåsta med sina förövare.

…vi är många som känner stor oro för vad det innebär för våldsutsatta kvinnor och barn. För många kan hemmet vara den absolut farligaste platsen och isolering den värsta strategin

Vivianne Macdisi (S)

Jag kunde inte nöja mig med den ljumma respons jag fick från det blågröna politiska styret i min region, när jag gång på gång påtalade detta problem.

Jag fick nog och tog fram tio punkter till Regionstyrelsen som syftar till att förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck.

Min förhoppning är att politiker och chefer i regionerna ser problemet och gör något åt det.

Här är en start:

  1. Bryt den våldsutsattas isolering genom att erbjuda och synliggöra stärkta digitala kanaler för att lätt komma i kontakt med stödinsatser under karantän. Säkerställ att chefer i organisationen efterfrågar sina anställas arbetsmiljö och hemförhållanden under distansarbete. Våldsutsatthet finns i alla samhällsklasser och grupper.
  2. Lägg ut telefonnummer och uppgifter till Kvinnofridslinjen, Tjejers rätt i samhället (TRIS) och kvinnojouren på regionens webbsidor. Använd social media för att synliggöra stödinsatser. Ta fram och skicka en informationsfolder om våld i nära relation till hushållen i länet.
  3. Utvidga uppdraget att ställa frågan om våld i nära relation till fler patientgrupper som söker vård eller gör coronatest. Se över möjlighet att komplettera med frågor som berör hedersrelaterat våld och förtryck (exempelvis risk för barn- och tvångsäktenskap och/eller könsstympning).
  4. Säkerställ att ungdomsmottagningarna UMO stärker kontaktmöjligheterna och tillgängligheten för ungdomar när många elever har hemmaundervisning. Unga kan vara särskilt utsatta av en våldsam partner eller utsatt för hedersvåld.  
  5. Låt alla chefer genomföra webbkursen om våld i nära relationer som Nationellt centrum för kvinnofrid NCK erbjuder gratis på sin hemsida.
  6. Gör en generell kompetensförstärkning kring hedersrelaterat våld hos vårdpersonal. Det är särskilt prioriterat inom psykiatrin, akutsjukvården och primärvården då det ofta är i samband med dessa besök hedersvåldutsatthet och risk för könsstympning upptäcks och insatser sätts in. 
  7. Ta fram en krisplan med beredskap för ett ökat söktryck av våldsutsatta på grund av coronapandemin.
  8. Säkerställ att vårdpersonal är extra uppmärksam och ställer frågan om våld i nära relation eller hedersrelaterat förtryck vid hembesök av mobila vårdteam, ambulans eller hemtandvård.  
  9. Ta initiativ till ett stärkt samarbete med länets kommuner, aktuella myndigheter och ideella organisationer för att kraftsamla mot våld i nära relationer och öka kunskapsutbyte. Till exempel genom en digital hearing med flera aktörer. 
  10. Besluta om en budget som möjliggör att frågan om våld i nära relationer kan prioriteras i regionens verksamheter.

Med tanke på den möjlighet som finns att fånga upp och stötta våldsutsatta dels genom medborgarnas starka förtroende för vårdpersonal, dels i det individuella mötet mellan vården och patienter, så borde vi göra mer.

Regionerna kan och borde stärka kunskapen, beredskapen och resurserna för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck.

Nu mer än någonsin.