Vår patientförening ser stora brister i hur rehabiliteringen fungerar i Sverige.

För att förbättra situationen behövs forskning kring rehabilitering ur ett helhetsperspektiv liksom kompetensförsörjning kring rehabilitering. 

Ja, det har forskats om rehabilitering.

Däremot tyder mängden människor som fortfarande lider av ohälsa och som fastnat hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten på att detta inte lyckats fullt ut. 

Samtidigt krävs att forskningen intensifieras. Speciellt nu när en ny patientgrupp tillkommit, covid-19 patienterna. Dessa knuffar i sin tur undan resterande patientgrupper som också är i behov av rehabilitering.  

Sverige sitter just nu med en stor vårdskuld där rehabilitering utgör en stor del. 

Därför anser vi att regionala rehabiliteringscenter bör startas liksom att en rehabiliteringskommission bör initieras som undersöker om de sjukskrivna alls får någon rehabilitering och om de i sådant fall erhåller rätt typ av rehabilitering. 

Vi som patientförening vill gärna bidra med vår kunskap och erfarenhet i ämnet integrativ medicin för mindre ohälsa och bättre rehabilitering

Linnea Karlsson

Regionala rehabiliteringscenter skulle kunna hjälpa till att få bukt med den ojämlika tillgången till rehabilitering som finns i Sverige.

I dag är rehabilitering något en individ får eller inte får, beroende på var i Sverige individen bor. Exempelvis har många som genomgått en cancerbehandling blivit stående utan rehabilitering på grund av detta. 

Samtidigt vill vi att individen själv får frågan om hen har fått någon rehabilitering eller vad som kan förbättras . I nuläget utvärderas inte heller om det är rätt rehabilitering för individen, eller om den ska ändras för att tillgodose individens behov. 

Alla människor är viktiga och i behov av korrekt rehabilitering för att återfå en fungerande hälsa och för att återgå till arbete, oavsett sjukdom.  

Det är viktigt att patienter följs upp så att vi slipper scenarier där Försäkringskassan en dag säger “nej, nu får du inte vara sjukskriven längre“, som de gjort med flertalet sjukskrivna. 

Regeringen bör ha ett helhetsperspektiv när det gäller hälsa och rehabilitering. Individen är viktig som en enhet och inte endast ur ett sjuk- eller friskperspektiv. 

De ministrar och myndigheter som arbetar med dessa frågor bör knytas samman.

Vi vill se att socialförsäkringsministern, arbetsmarknadsministern och socialministern tillsammans utvecklar rehabiliteringsfrågorna. 

Med en sådan sammankoppling kan fokus ligga på att rehabilitera sjukskrivna och minska vårdskulden på ett givande sätt i stället för att det ska ligga på individen som skickas mellan olika insatser.

I denna koalition är det viktigt att ta in patientens perspektiv i den utvärdering som ska göras. 

Vi ser att det behöver jobbas brett mellan olika professioner. Att det inte fungerar att sitta i olika skyttegravar och säga “nej, det där finns ingen evidens för”. 

Vi som patientförening vill gärna bidra med vår kunskap och erfarenhet i ämnet integrativ medicin för mindre ohälsa och bättre rehabilitering.