Regeringen inför ett extra tillägg på bostadsbidraget till barnfamiljer som ska stoppa vräkning under coronakrisen. Det är både lyhört och verkningsfullt. Vi vet att det generella bostadsbidraget till barnfamiljer har en mycket hög träffsäkerhet för att nå ut till dem som främst behöver det.

Bostadsbidragen har inte samma ”dödviktskostnader” som flera av företagsstöden, det vill säga att delar av bidragen går till företag som skulle klarat sig utmärkt i alla fall.

Men hur bra detta initiativ från regeringen än är så är det omöjligt att få ihop den med den övriga bostadspolitiken.

För samtidigt har januariöverenskommelsen öppnat för fri hyressättning i nyproduktion. Och samtidigt skrivs kraven ned på vad en bra bostad ska innehålla.

Bostäder för LO-anslutna ska inte behöva ha samma höga standard som bostäder där medelklassen bor. I nybyggnationer som anpassas till LO-anslutnas inkomster är det tillåtet med högre buller, större trångboddhet och generellt en lägre standard mot vad som hittills har ansetts som en rättighet för alla.

Den gamla tanken om allas rätt till en bra bostad av hög standard utan trångboddhet är alltså på väg att överges, helt utan inflytande från någon coronapandemi.

Enskilda kommuner går ännu längre och säljer ut allmännyttans bostäder. I Stockholm har allianspartierna med hjälp av Miljöpartiet inlett en sådan utförsäljning till nuvarande hyresgäster.

Utvärderingar visar att de ursprungliga hyresgästerna efter några år flyttar ut och priset för bostäderna marknadsanpassas efter läge och standard. De utan högre inkomster drivs allt längre ut från stadskärnorna till allt lägre standard.

Regeringen har nu tillsatt en utredning med vida ramar som ska se över hela den svenska bostadspolitiken. Förhoppningsvis är det ett första steg från Socialdemokraterna bort från januariavtalets bostadshaveri, tillbaka till en politik som värnar allas rätt till en bra bostad.

Enligt utredningsdirektiven ska dock huvudfokus oroväckande nog ligga på hur de som är längst ifrån bostadsmarknaden över huvud taget ska få en bostad. Om det innebär att vanliga LO-anslutna ska få hålla tillgodo med den utveckling som nu sker är ingenting vunnet.

Bostäder med allt lägre standard belägna allt längre ifrån arbetsplatsen är en utveckling som Sveriges LO-anslutna inte ska acceptera.

Så länge inget annat har presenterats får vi dock förutsätta att utredaren, den tidigare miljöministern Karolina Skog (MP), tar fasta på utredningens breda mandat och föreslår ett stopp för den tilltagande klasskiktningen i svensk bostadspolitik.

Utredningen ska vara färdig i november 2021.