Enkätfråga: Har det funnits tillfällen under 2019 då ni INTE levt upp till 0,8-meterskravet?

Siffran i parantes visar antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser i november 2019. Nationellt snitt samma tid: 4,5

Fotnot: Flera sjukhus har inte svarat rakt ja eller nej på frågan. Då har Arbetet bedömt svaret som antingen ja, nej eller nja. Arbetet har även kontaktat facket om det varit befogat.

NEJ Hässleholms sjukhus (17,5)
Arbetsgivare: ”Det har så vitt känt inte förekommit under 2019. Sjukhuset har många fysiska platser så eventuella överbeläggningar läggs på en ’vanlig’ plats.”
Skyddsombud: ”Regeln följs. Vid överbeläggningar öppnas platser som stängts på grund av personalbrist. Men för många patienter innebär så klart ett stort arbetsmiljöproblem.”
NEJ Piteå sjukhus (9,8)
Arbetsgivare: ”Tolv sängar står med en sida mot en vägg. De används för patienter som klarar sig själva.”
Skyddsombud: ”Det spelar egentligen ingen roll om patienten klarar allt själv. Patienten kan till exempel få hjärtstopp eller det kan behöva bäddas.”
NJA Kiruna sjukhus (9,2)
Arbetsgivare: ”Det finns två platser där utrymmet på ena sidan sängen inte uppfyller minst 80 centimeter. Där försöker vi lägga patienter som klarar allt själv.”
Skyddsombud: ”Det spelar ingen roll om patienten klarar allt själv. Patienten kan till exempel få hjärtstopp.”
Facklig företrädare: ”80-regeln följs inte alltid.” 
JA Universitetssjuk­huset i Linköping (9,2)
Arbetsgivare: ”Vid enstaka tillfällen kan utrymmet ha varit begränsat. Det vanligaste är att man fått öppna vårdrum som varit stängda på grund av sjuksköterskebrist, men det har även före­kommit att patienter vårdats i korridorer.”
Facket: ”Vi har inte upplevt några problem med 0,8-metersregeln.”
JA Kungälvs sjukhus (9,1)
Arbetsgivare: ”Patienter har vårdats i korridor med ena sidan av sängen längs med korridorväggen. Orsaken är brist på vårdplatser, som i sin tur är en följd av stängda vårdplatser på grund av svårigheter att rekrytera medarbetare. Problemet ska ha upphört till december 2020 på grund av ombyggnad.”
NEJ Karolinska universitetssjukhuset (8,9)
Arbetsgivare: ”Det finns inga avvikelserapporter från 2019 som refererar till regeln. Eftersom vi har enkelrum har vi inte problem med det”. 
Facklig företrädare: ”Vi har väldigt stort utrymme och enkelrum så det problemet har vi inte. Men vi har inte tillräckligt med sängplatser på avdelningar så patienterna blir kvar på akuten. De får ligga på fruktansvärt hårda britsar.”
NJA Hudiksvalls sjukhus (7,7)
Arbetsgivare: ”Svaret är nej från Hudiksvalls sjukhus.” 
Facklig företrädare: ”Vi delar inte arbets­givarens bild. I Hudiks­vall och främst på medicin­kliniken är det regel att vid överbeläggningar placera sängar i utrymmen (ofta korridorer) där det är trångt och då finns inte utrymme på bägge sidorna.”
JA Centralsjukhuset Kristianstad (7,7)
Arbetsgivare: ”Det har under 2019 förekommit felaktig placering av patientsängar. Trots medvetenheten om kravet på 80 cm mellan sängarna är det inte alltid möjligt att följa.”
Skyddsombud: ”Vi har haft problem. Arbetsgivaren har nu presenterat en hållbar plan. Det handlar om att bemanna upp och ta in extra personal. Det ska även finnas rätt kompetens på akutmottagningen så att det inte sker en massa onödiga inläggningar.”
NEJ Akademiska sjuk­huset i Uppsala (7,6)
Arbetsgivare: ”Det före­kommer inte att vi har trängre mellan sängarna än vad kravet är.”
Facklig företrädare: ”Vi har pratat med skyddsombuden och svaren vi fått är att just nu läggs överbeläggningar in på de tomma salar som finns på grund av personalbristen.”
NJA Skånes universitetssjukhus Lund och Malmö (7,5) 
Arbetsgivare: ”Inga avvikelser rapporterade under 2019. Uppfattningen bland chefer är att man ute i verksamheterna är mycket noga med att följa kravet på 80 centimeter.”
Skyddsombud: ”Sängar i korridoren har förekommit på en avdelning 2019. Nu följs regeln, men bemanningen är ett stort problem.”
JA Länssjukhuset Sundsvall (7,5)
Arbetsgivare: ”Länssjukhuset Sundsvall har under 2019 haft flera avdelningar som varit tvungna att vårda patienter i korridoren eller andra utrymmen som inte är avsedda för patient­vård.”

Några sjukhus som krävs på vite

Förvaltningsrätten avgör om viten ska dömas ut. I flera fall motsätter sig sjukhusen vitet eller vill ha ett lägre belopp.

December 2019: Södersjukhuset – 300 000 kronor i vite. Vitet tas ut varje gång en inspektör upptäcker ett regelbrott, ett förbud förenat med löpande vite enligt arbetsmiljölagen. Ärendet pågår och Södersjukhuset motsätter sig vitet och lyfter fram sina ombyggnadsplaner och att det är en tidskrävande process. 

Året dessförinnan, 2018, var ingen inspektör på sjukhuset för att kontrollera sängarna. ”En resursfråga”, enligt inspektören. (Tidigare viten 2018, 2017 och 2015)

Januari 2020: Helsingborgs lasarett – 1 miljon kronor enligt ett förbud förenat med vite. Ärendet pågår och region Skåne motsätter sig vitesbeloppet men inte att de placerat sängar fel. (Tidigare viten 2014 och 2012)

Februari 2020: Södertälje sjukhus – 300 000 kronor enligt ett förbud förenat med löpande vite. Ärendet pågår och Arbetsmiljöverket har nyligen ansökt om vite hos förvaltningsrätten. (Tidigare viten 2018 och 2015)