Inspektionerna har pågått under fyra år och totalt har Arbetsmiljöverket hittat 3 900 brister fördelade på 480 företag.

Dessa har lett till 40 förelägganden med vite och 50 sanktionsavgifter.

Företagen som inspekterats verkar inom stål- och papperstillverkning, raffinaderier, gruv- och sprängverksamhet, läkemedelsindustrin samt tillverkning av bränsle och kemiska produkter.

Det de har gemensamt är att det finns risk för allvarliga olyckor.

– Arbetsgivarna behöver ta tag i det förebyggande arbetet för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete. Det här är högriskföretag som kan jobba hårt med att uppfylla lagkraven som skyddar mot stora kemikalieolyckor. Men många har inte koll på de risker som arbetstagarna utsätts för och lever då inte upp till arbetsmiljölagen, det är allvarligt, säger Sabiha Hajdarevic, projektledare för insatsen vid Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

De vanligaste bristerna gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet på flera områden, exempelvis att företagen inte kontrollerar eller bedömer riskerna med trycksatta anordningar som innehåller farliga ämnen.

– Arbetsgivarna måste ha stenkoll på de riskerna. Ingen arbetstagare ska utsättas för de starka tryckvågor och delar som kan slungas ut när en trycksatt anordning exploderar, säger Sabiha Hajdarevic.

Andra brister handlar om ergonomi, arbetsutrustning och kemiska risker, men även hög arbetsbelastning och stress.  

– Vi pratar mycket om stress inom offentlig sektor, men det finns även inom industrin. Stress kan leda till misstag som får förödande konsekvenser. Därför är det viktigt att arbetsgivaren har rutiner för att undersöka, bedöma och åtgärda de sociala och organisatoriska riskerna, säger Sabiha Hajdarevic.