Fackens ställning försvagas i många länder. Föreningsrätten och rätten att bilda fackföreningar hotas. Det visar FN:s rapport om mänskliga rättigheter, Global rights index. 

Utvecklingen är farlig; demokratin och yttrandefriheten är hårt ansatt i 54 länder. Förra året mördades 53 fackligt aktiva. 

Mot den bakgrunden var det nödvändigt att vi inom fackförbundet Unionen förstärkte vår portalparagraf vid vår fjärde kongress, som ägde rum i oktober i år.

Tidigare stod det att ”Unionen är en medlemsstyrd organisation som bygger på solidaritet och värderingar som värnargrundläggande demokratiska principer i samhället samt respekten för jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt alla människors lika värde”. 

Nu har kongressen bytt ut ordet ”värnar” mot ”verkar”.

Att gå från ord till handling är viktigare än någonsin idag där demokratin i olika avseenden urholkas och människor är rädda för att vara sig själva på arbetsplatsen. 

Unionens färska mångfaldsrapport visar att fyra av tio undersökningsdeltagare uppger att det finns en stor eller mycket stor sannolikhet för att någon av diskrimineringsgrunderna skulle kunna vara en nackdel i en rekryteringssituation på deras arbetsplats.

Det är oroväckande att en sjättedel vittnar om egna erfarenheter av diskriminering eller trakasserier under det senaste året.

Vår undersökning visar att mångfaldspolicys och ett tydligt ställnings- och ansvarstagande från ledningen har positiva effekter på hur inkluderande en arbetsplats är

Företrädare för Unionen

Det är allvarliga problem som behöver belysas och lösas och fackets roll på arbetsplatsen är avgörande. 

Dagens samhälle blir allt mer mångfacetterat och det är viktigt att det också avspeglar sig på arbetsmarknaden.

Vilket land du är född i, din religion, vem du älskar eller vilken könsidentitet du har ska inte påverka dina förutsättningar på arbetsmarknaden.

Människors olikheter berikar och det ser vi gärna som en självklarhet i rekryteringsprocesser.

Att följa lagen mot diskriminering och att arbetsgivare tar det på allvar att eftersträva mångfald är en hygienfaktor och avgörande för framtidens arbetsliv om inkludering ska vara en självklarhet.

Vår undersökning visar att mångfaldspolicys och ett tydligt ställnings- och ansvarstagande från ledningen har positiva effekter på hur inkluderande en arbetsplats är.

Mångfald är en arbetsmiljöfråga och en framtidsfråga, att leva som företaget lär där alla är välkomna måste också synas.

Alla arbetsplatser kan samla goda exempel och bli förebilder. 

Vi vill att:

  • Företag och organisationer ska säkra en inkluderande kultur där lika rättigheter och möjligheter, respekt och tillit är fundament
  • Företag och organisationer ska årligen se över sina verktyg och checklistor för hur varje medarbetare oavsett position kan bidra till en inkluderande arbetsplats och där cheferna tar högsta ansvaret
  • Mål om jämställdhet och mångfald ska ingå i verksamhetsplaneringen och regelbundet lyftas i chefs- och ledningsgrupper

Framtidens arbetsplatser har inte råd att vara exkluderande. Dialog mellan fack och arbetsgivare för en inkluderande arbetsplats är nyckeln till att alla ska kunna vara sig själva på jobbet.