Flera myndigheter lovade efter Arbetets granskning att titta noggrannare på upphandlingarna.

Arbetet har nu varit i kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Skatteverket och Kammarkollegiet för att följa upp vilka åtgärder de vidtagit.

Caroline Tottie, kategoriansvarig vid SKL Kommentus inköpscentral, som arbetar med ramavtal åt kommuner och landsting, säger när Arbetet når henne:

– Omständigheterna som nu har uppdagats gör att vi utökar antalet revisioner då vi bedömer att det här är ett problem som kan röra flera leverantörer. Vi kommer också inrikta våra stickprov på de nu aktuella tjänsterna inom sömnad, säger hon.

Caroline Tottie menar även att SKL Kommentus inköpscentral kommer undersöka Kinnarps närmare efter uppgifterna som framkommit.

– Vad gäller Kinnarps kommer vi träffa dem inom kort för att diskutera situationen och låta dem beskriva hur de hanterar frågan. Fokus kommer framförallt ligga på deras beskrivning av leveranskedjan. Sedan bedömer vi, i enlighet med vår rutin, utifrån våra ställda krav i upphandlingen, om vi önskar mer klargöranden eller inte, säger hon.

Skulle oegentligheter komma fram i SKL:s kommande granskning av Kinnarps vidtar de åtgärder förklarar Caroline Tottie.

– Upptäcker vi att någon leverantör har brutit mot avtalsvillkoren agerar vi utifrån de möjligheter vi har inom ramavtalet – till exempel vite, avropsstopp, hävning, skadestånd eller hävning av avtalet, säger hon.

Även Kammarkollegiet som är ansvarig för de statliga upphandlingarna uppger att de har agerat på avslöjandet.

Enligt Gabriella Sydorw, Områdesansvarig för uppföljning på Kammarkollegiet har de begärt att Kinnarps klargör hur de jobbar för att motverka att människor utnyttjas i deras leveranskedjor.

– Vi kallade in Kinnarps på ett uppföljningsmöte och begärde in klargöranden kring deras förebyggande arbete. De har skickat in det men vi ansåg inte att det räckte och har begärt ytterligare kompletteringar, nu har de 30 dagar på sig att svara, därefter kan det bli aktuellt med en tredje parts revision, säger Gabriella Sydorw.

Enligt henne är det främst spårbarheten som de ser som problematisk. De kräver att Kinnarps produkter ska kunna spåras genom hela leveranskedjan via samtliga mellanhänder.

– Skulle vi hitta fler avvikelser och det skulle röra sig om avtalsbrott kommer vi att vidta åtgärder, säger hon.

Inför att avtalet tecknades mellan Kinnarps och Kammarkollegiet, bedömdes möbelbranschen som en bransch med låg risk för utnyttjanden. Gabriella Sydow kan dock inte svara på om detta kommer ändras.

– Vi kommer först göra den bedömningen i förarbetet till nästa avtal, säger hon.

När det gäller det faktum att statliga pengar ser ut att ha gått till en svart textilfabrik anser Kammarkollegiet att deras ansvar är begränsat.

– Vi kan, och kommer fortsatt, att ställa krav men det är svårt för oss, och andra upphandlande myndigheter, att upptäcka den här typen av förseelser då det många gånger snarast faller inom Polisen och Skatteverkets ansvarsområde, säger Gabriella Sydorw.

Enligt Ingrid Nilsson, enhetschef på inköpsenheten på Skatteverket ser myndigheten allvarligt på uppgifterna som framkommit i Arbetet.

– Det är inte ett sådant här samhälle vi vill ha, säger Ingrid Nilsson.

Skatteverket var, precis som polisen, en av de myndigheter som pekats ut som köpare av svarta gardiner i Arbetets avslöjande.

Ingrid Nilsson menar att Skatteverket har undersökt sin egen roll i avslöjandet. Hon säger att de följt avtalen och reglerna som finns kring upphandlingar.

– Vi har kollat på det och vi har inte sett någon upphandling utanför ramavtalet.

Skatteverket har även försökt att följa upp uppgifterna som kommit fram i avslöjandet om att det finns fabriker i Malmö med svart arbetskraft där det sker tillverkning av gardiner.

– Det är vårt uppdrag att följa upp sådant här. Vi har tillsatt utredare i Malmö som försökt gå på de uppgifter som kommit fram i Arbetet. Tyvärr har vi gått bet, avslutar Ingrid Nilsson.