Det vi trodde var självklart och riktigt, att arbeta för en bra arbetsmiljö, har plötsligt blivit föremål för kraftiga angrepp.

Moderaterna vill minska anslagen till det redan åderlåtna Arbetsmiljöverket och Sverigedemokraterna kräver i en riksdagsmotion att de regionala skyddsombuden avskaffas.

För SD:s del är det logiskt. Systemet med skyddsombud administreras av arbetstagarna och allt som snuddar vid fackligt arbete angrips alltid av Sverige-demokraterna.

Men bakom SD:s hatretorik ser vi något mer allvarligt, en röd tråd av angrepp från näringslivet och riksdagens konservativa partier.

Redan i somras föreslog Svenskt Näringsliv det som SD nu har plockat upp, att de regionala skyddsombuden ska försvinna, och partiet lämnar nu i stort sett fram en blåkopia av Svenskt Näringslivs förslag.

Det här är en farlig förändring.

Parterna på arbetsmarknaden må ha skilda åsikter i en rad frågor, men under lång tid har det funnits en samsyn om att bra arbetsmiljö skapar uthålliga företag och stärkt konkurrenskraft.

En samsyn som nu verkar vara bruten.

Hittills i år har 38 personer dött i arbetsplatsolyckor. Det är fler än i de skjutningar som konservativa partier använder som släggor mot den hatade regeringen.

Men avskyn inför dödsolyckorna tycks utebli. I stället misstänkliggörs dem som kräver bättre arbetsmiljö.

Vad som är hönan och vad som är ägget är svårt att fastställa men Svenskt Näringslivs angrepp mot arbetsmiljöarbetet går hand i hand med den politisering av arbetsmiljön som började 2006.

Alliansen hade vunnit valet och ett av de första regeringsbesluten blev att lägga ned det statliga Arbetslivsinstitutet.

Institutet hade under en rad år studerat arbetsmiljöer och bland annat visat vinsten av en bra arbetsmiljö.

När samma Alliansregering tillsammans med Miljöpartiet kort därefter öppnade för en arbetskraftsinvandring där arbetsgivarna fick laglig rätt att dumpa lönerna och öka vinstmaximeringen så skedde det också på arbetsmiljöns bekostnad.

Nu förbereder sig det konservativa blocket tillsammans med Svenskt Näringsliv uppenbart för nästa steg mot ett raserat arbetsmiljöarbete: Att manövrera ut skyddsombuden.

Inom offentlig sektor är utvecklingen delvis en annan.

Här finns mer av en samsyn om hur viktigt det är med en bra arbetsmiljö för att få ner sjuktalen och skapa effektiva verksamheter med hög kvalitet.

Tyvärr är det ett arbete som i stället mot-arbetas av politiska beslut om nedskärningar och ökad privatisering.

Nedskärningarna kan åskådliggöras av typfallet Stockholm, där den blågröna majoriteten i år höjer schablonen per förskolebarn med endast 0,9 procent.

Men kostnaden per anställd ökar betydligt mer.

Redan i sin budget räknar alltså den blågröna regimen i Stockholm in en besparing i form av färre personal eller större barngrupper.

Sveriges omfattande privatisering inom offentlig sektor har dessutom kraftigt försämrat arbetsmiljön när den har kombinerats med styrsystemet New Public Management, NPM.

NPM är ett system med noggrann klockning av alla arbetsmoment i jakt på möjliga effektiviseringsvinster.

I kombination med privata utförares ständiga jakt på högre vinster är NPM förödande för arbetsmiljön inom offentlig sektor.

Psykisk ohälsa, främst stress, har ökat kraftigt och står nu för cirka hälften av alla pågående sjukfall.

Redan i regeringsförklaringen 2014 lovade Stefan Löfven ett slut på NPM. Men avvecklingen genomfördes aldrig.

Det är uppenbart att arbetsmiljön i dag alltför lätt negligeras både inom privat och offentlig sektor när privata företag ställer kortsiktiga vinster framför långsiktig överlevnad, och när kommuner kämpar mot otillräckliga statliga bidrag och gör politiska prioriteringar i budgetarbetet.

Naturligtvis är en annan väg möjlig.

Överge kvartalskapitalismens styrning, rusta upp Arbetsmiljöverket, behåll systemet med skyddsombud, skrota NPM, förbjud vinstuttag ur offentligt finansierad verksamhet och skapa hållbara arbetsplatser med en bra arbetsmiljö.

I längden tjänar det både arbetsgivare och anställda.