Det är vanligare för kvinnor än män att jobba obekväma arbetstider, det vill säga arbete på annan tid än måndag till fredag klockan 06.00 till 18.00.

Under 2018 arbetade 36 procent av de sysselsatta helt eller delvis på obekväm arbetstid. 37 procent av kvinnorna och 34 procent av männen.

Totalt sett är det färre som arbetar OB-tider i dag än för tio år sedan, andelen har minskat med nästan tre procentenheter.

Även skillnaderna mellan könen blir mindre, eftersom andelen minskar i snabbare takt bland kvinnor än bland män.

Andelen sysselsatta som arbetar på obekväm arbetstid avtar också med stigande ålder och utbildningsnivå.

Bland ungdomar mellan 15 och 24 år arbetar 59 procent helt eller delvis på OB-tider.

Av sysselsatta med förgymnasial utbildning är andelen 48 procent, bland dem med gymnasial utbildning är den 41 procent och för personer med eftergymnasial utbildning ligger siffran på 29 procent.

– Även könsskillnaden är mindre i grupper med högre utbildningsnivå. I gruppen med eftergymnasial utbildning är det jättetydligt, säger Magda Tordenmalm, statistiker på SCB i ett pressmeddelande.

Skillnader finns också i anställningsform.

Deltidsarbetande med tidsbegränsad anställning arbetar OB-tider i betydligt högre utsträckning än fast anställda som arbetar heltid, enligt rapporten.

Obekväm arbetstid

  • I undersökningen ingår sysselsatta personer i åldern 15–74 år.
  • Obekväm arbetstid definieras som arbete på annan tid än måndag–fredag klockan 06.00–18.00.
  • För att ingå i gruppen som har obekväm arbetstid räcker det att en del av arbetstiden ligger utanför den ramen.
    Källa: SCB