Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare i företagen och för våra förtroendevalda som efterfrågar mer kunskap, säger Ann-Katrin Dolium sakkunnig på hållbarhetsfrågor på Unionen.

Förra veckan inledde fackförbundet en seminarieserie med goda exempel på hur företag jobbar med hållbarhetsfrågor. 

Denna vecka tar förbundet ytterligare ett steg genom att lansera en digital handledning för fackligt aktiva. Allmänheten kommer också ha möjlighet att läsa delar av den på nätet.

Ann-Katrin Dolium tror att det nya verktyget kan bidra till förbättringar på arbetsplatser i Sverige och internationellt.

– Vi hoppas också att handledningen med analysverktyget används tvärfackligt, även av andra aktiva inom TCO, LO och Saco, säger Ann-Katrin Dolium.

I verktyget finns en förklaring till vad till hållbart företagande är. 

Det finns även en möjlighet för förtroendevalda att via nätet utvärdera hur bra deras företag är på hållbarhetsarbete. För den som vill dra igång en diskussion om hållbarhetsfrågor finns även råd, stöd och checklistor. 

Genom att svara på frågor om sitt företag kan förtroendevalda få hjälp att analysera hur arbetsgivarens hållbarhetsarbete går.

Målgruppen är enskilda klubbar, bolagsstyrelseledamöter som ledamöter i euroepiska företagsråd.

– Fackliga företrädare i företagen ska kunna bidra till arbetstagarnas rättigheter i ett globalt perspektiv, säger Ann-Katrin Dolium.

Unionen vill att fackets roll ska bli synligare och spela en större roll då företagens sociala ansvar diskuteras. 

Unionen har över 660 000 medlemmar, varav många jobbar på svenska exportföretag. 

– Vi är en betydande aktör när hållbarhet ska omsättas i praktiken, menar Ann-Katrin Dolium och tillägger att när det kommer till hållbart företagande är fackliga organisationer och arbetsgivare inte motparter utan medparter där målet är ekonomisk, social och miljömässigt hållbar konkurrenskraft.

Hållbarhet är ett tänjbart begrepp. 

Den senaste tiden har dock ordet handlat mycket om att leva upp till FN:s 17 globala mål för en för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, Agenda 2030.

Fackets hjärtefrågor är de sociala målen: anständiga arbetsvillkor, hållbar ekonomisk tillväxt, jämställdhet och minskad ojämlikhet i och mellan länder. 

Men även de mål som finns om en hållbar konsumtion och produktion samt klimatförändringar påverkar också världens arbetsplatser. 

– Vår ingång är att det att det ska finnas jobb även i morgon, i nya affärsmodeller, och att våra medlemmar har den kompetens som krävs för att jobba i de nya yrkena och branscherna, säger Ann-Katrin Dolium.

Lennart Frykskog

Hållbarhet (Sustainability)

Begrepp som fick genomslag 1987 när den av FN tillsatta Brundtlandkommissonen lade fram sin rapport Vår gemensamma framtid.

Ursprungligen användes dock begreppet av miljövetaren Lester Brown. Med FN:s 17 mål i Agenda 2030 är hållbarhet mer aktuellt än någonsin.