Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Den 25-sidiga rapporten kommer att presenteras inför ett högnivåmöte i FN:s ekonomiska och sociala råd den 9-18 juli.

Orsakerna till att utsikterna försämrats är bland annat lågkonjunktur, minskning av bistånd, militära konflikter, ekonomiska förluster i samband med naturkatastrofer och nedskärningar på grund av bantade budgetar för FN-organ.

I rapporten står det att det är en oroande situation att 6 procent av världens befolkning beräknas leva i extrem fattigdom 2030, vilket innebär att målet att utrota den extrema fattigdomen inte kommer att nås. Och hungern i världen ökar för tredje året i rad.

FN:s mål som är inkluderade i Agenda 2030.

Samtidigt går biologisk mångfald förlorad i en oroande takt och omkring en miljon arter står inför hotet att utrotas. Och växthusgasutsläppen fortsätter att öka.

När det gäller jämställdhetsmålen så utgör kvinnor färre än 40 procent av världens anställda och har endast en fjärdedel av de ledande befattningarna. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är fortfarande påtagliga.

Samtidigt påpekar rapporten att det har skett framsteg på vissa områden. Den extrema fattigdomen och barnadödligheten har minskat. Antalet som drabbas av sjukdomar som hepatit har minskat avsevärt.

Fler använder sig av jämställdhetsintegrerade budgetprocesser. Tillgången till elektricitet har ökat i de fattigaste länderna.

Globalt sett har produktiviteten i arbetet ökat och arbetslösheten är tillbaka på nivåer för tiden före finanskrisen 2008. Andelen av stadsbefolkningen som lever i slumområden har minskat.

Men arbetet går trögt med flera av FN:s hållbara utvecklingsmål som ska vara uppfyllda 2030. “De mest utsatta människorna och länderna fortsätter att drabbas hårdast och de globala åtgärderna har hittills inte varit ambitiösa nog,” slår rapporten fast.

Thalif Deen/IPS