Nyligen meddelade de borgerliga partierna i riksdagen att de lämnar försvarsberedningen för att Socialdemokraterna inte utan vidare kan lova mer än fem miljarder extra per år till försvaret fram till 2025. 

Lek med tanken att dessa partier skulle kräva motsvarande till det som byggt landet starkt – välfärden. 

Låt mig slå fast att ett starkt försvar är centralt för Sverige i en tid då det globala säkerhetspolitiska läget präglas av instabilitet.

Det är absolut eftersträvansvärt med breda överenskommelser som borgar för långsiktighet och kontinuitet för landets försvar. 

Detta borde vara självklart även i välfärden.

För det är välfärden som har bidragit till att göra Sverige till ett av världens mest framgångsrika länder.

Det är genom skolan som barn växer upp och blir starka självgående individer som är med och konkurrerar med hela världen. 

Det är genom en sjukvård för alla som vi visar vad allas lika värde betyder i praktiken. Det är i omsorgen vi ser till att de som har byggt landet får det stöd och den hjälp som de behöver och förtjänar. 

I välfärdsarbetet är kommuner, regioner och landsting centrala. Men staten har en avgörande roll för att erbjuda långsiktiga planeringsförutsättningar. 

Sveriges kommuner och landsting beräknar att kostnaden för välfärden (förskolan, skolan, omsorgen och sjukvården lokalt som regionalt) fram till 2022 behöver ett tillskott om 38 miljarder kronor för att den ska hålla samma kvalitet som i dag.

Detta beror till stor del på befolkningsutvecklingen. Andelen äldre, och yngre, i icke arbetsför ålder ökar i mycket snabb takt.

Det är ingen tvekan om att försvaret behöver mer pengar. Men det gör också välfärden. Det borde vara lika självklart för alla

Katrin Stjernfeldt Jammeh 

Det kräver stora investeringar i nya förskolor, skolor, äldreboenden samtidigt som befolkningsökningen i stort också ställer krav på utbyggda VA-nät och annan infrastruktur. 

Redan i dag går en fjärdedel av landets kommuner på knäna och har svårt att finansiera välfärden. 

Tänk om de nationella företrädare som nu hörs i debatten kring försvarets finansiering på motsvarande vis hade krävt en välfärdsberedning.

En beredning som med säkerhet och tydlighet, över partigränserna, kunde enas för att säkra välfärdens långsiktiga planering och finansiering. 

En beredning som kunde säkerställa att du verkligen har tillgång till en likvärdig och kvalitativ välfärd, oavsett var i landet du bor. 

För oss Socialdemokrater utgör välfärden själva ryggraden i landets utveckling. 

Jag vill tro att andra partier också menar allvar när de pratar om att ”hela landet ska leva” eller att man vill se en ”trygg och gemensam välfärd” i hela landet.

Därför uppmanar jag samtliga riksdagspartier att ta frågan på allvar.

Se behoven, ta ansvar för helheten och ge kommunerna och regionerna och välfärdsarbetarna långsiktiga förutsättningar att leverera stabil välfärd i hela landet.

Det är ingen tvekan om att försvaret behöver mer pengar. Men det gör också välfärden. Det borde vara lika självklart för alla.