Sveriges befolkning ökar snabbt. Enligt SCB kommer vi vara nästan en miljon fler år 2030.

Men det är framför allt den äldsta delen av befolkningen som ökar. Det innebär att de som arbetar måste försörja allt fler som står utanför arbetskraften.

Arbetsförmedlingens rapport ”Sveriges framtida sysselsättning” kommer fram till att antalet sysselsatta måste öka med 485 000 till år 2030.

Annars riskeras välfärden, om inte skatter och avgifter ska höjas.

I rapporten listas tre punkter som behöver bockas av för att nå dit.

För det första handlar det om att öka sysselsättningsgraden inom den befintliga befolkningen. Ungdomar måste börja jobba tidigare och äldre måste jobba längre.

Det finns också en stor potential att öka sysselsättningsgraden hos utrikes födda, framför allt kvinnor.

– Om sysselsättningsnivån för utrikesfödda kvinnor låg på samma nivå som för inrikes födda skulle det innebära ett tillskott på 134 000 personer till arbetskraften. Motsvarande siffror för männen är 87 000 personer, säger rapportförfattaren Torbjörn Israelsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

För det andra krävs en nettoinvandring till Sverige. Hur stor den behöver vara beror på hur sysselsättningsgraden utvecklas. Om den ligger kvar på 2018 års nivå menar rapporten att det behövs en nettoinvandring på 60 000 personer per år. Om sysselsättningsgraden fortsätter att öka handlar det om mellan 30 000 och 50 000 personer per år.

I rapporten konstateras att Sverige behöver bli bättre på arbetskraftsinvandring.

– I en internationell jämförelse ligger vi väldigt lågt. Där behövs strategier för att möta de behov som finns, säger Torbjörn Israelsson.

Han pekar på att det behövs enklare regler för att kunna rekrytera specialistkompetens från andra länder.

Dessutom behöver man komma till rätta med de så kallade kompetensutvisningarna.

– Specialister ska inte behöva lämna landet hux flux på grund av att man har missat någon liten detalj i kontraktet eller så.

Slutligen lyfter rapporten behovet av en ökad produktivitet, vilket skulle innebära att man inte behöver öka sysselsättningen lika mycket.