2007 fick de anställda i försäkringsbranschen ett nytt avtal om tjänstepension. Då försvann möjligheten att gå i pension från 62 års ålder.

Men som så ofta när pensionsvillkor förändras fanns övergångsregler. De som var födda 1955 eller tidigare fick behålla rätten att pensionera sig i förtid.

Också de som var födda 1956 och 1957 fick behålla möjligheten till tidig pensionering – om de jobbat länge i branschen. Villkoret är att de omfattades av tjänstepensionsavtalet 1985, och ”då hade 62 års pensionsålder”. De måste också ha jobbat kvar i branschen ända sedan dess.

Nu när de som är födda 1956 och 1957 har nått 62 års ålder och vill utnyttja sin rätt till tidig pensionering stöter de på problem.

De som hade ”62 års pensionsålder” 1985 var nämligen bara kvinnliga anställda – för män var pensionsåldern 65 år.

I juni 2018 nekade Skandia två manliga anställda förtida pension genom att hänvisa till detta. I september fick ytterligare en man samma besked.

Genom att tillämpa den här övergångsregeln, som uppenbart missgynnar män, har Skandia gjort sig skyldigt till diskriminering på grund av kön, hävdar LO-TCO Rättsskydd, som är männens juridiska ombud.

Alla tre männen var anställda i branschen redan 1985, och de har jobbat kvar sedan dess.

De nekas förtida pensionering bara därför att de inte hade 62 år som pensionsålder 1985 – det vill säga: därför att de inte är kvinnor.

LO-TCO Rättsskydd kräver 200 000 kronor i diskrimineringsersättning för var och en av männen.

Dessutom kräver LO-TCO Rättsskydd att övergångsregeln i pensionsavtalet ändras, så att den inte ska missgynna män.

Diskrimineringslagen säger uttryckligen att bestämmelser i avtal som är diskriminerande ska ändras eller förklaras ogiltiga om den som diskriminerats begär det.

Övergångsregeln i pensionsavtalet har alltså gjort att männen inte fått förtida pension – men den har, ironiskt nog, blivit ett hinder även för kvinnor.

En anställd i försäkringsbranschen som vill ha förtida pension – eller dennes arbetsgivare – kan vända sig till en särskild, partssammansatt nämnd för att få besked om villkoren är uppfyllda.

Fram till våren 2018 hade nämnden kontrollerat ett antal kvinnor födda 1956 och 1957, som befunnits ha rätt till förtida pension.

Men när två av de tre männen ovan vände sig till nämnden och ville få sin rätt till förtida pension klarlagd svängde arbetsgivarnas ledamöter i nämnden.

De anser nu att nämnden inte kan säga att kvinnor födda 1956 och 1957 har rätt till förtida pension – eftersom övergångsregeln är diskriminerande.

Med hänvisning till att nämnden inte givit sitt godkännande sa Skandia i höstas nej till tre kvinnliga anställda som begärt förtida pension.

Deras fackförbund Forena stämmer nu Skandia till Arbetsdomstolen för brott mot pensionsavtalet.

Att nämnden inte givit sitt klartecken spelar ingen roll, eftersom nämndens beslut bara är rådgivande, enligt Forena.

Forena, som företräds av LO-TCO Rättsskydd, kräver 200 000 kronor i skadestånd för var och en av kvinnorna samt ett allmänt skadestånd på 500 000 kronor för egen del.