I veckan kunde Kommunalarbetaren och Arbetet tillsammans avslöja stora missförhållanden inom hemtjänstföretaget Enklare Vardag.

Det handlar bland annat om anställda som tvingats betala tillbaka av sin lön och som hotats och trakasserats.

Upprörande läsning om vidriga arbetsvillkor som vi från den fackliga sidan aldrig kan acceptera.

För att välfärden ska fungera är det absoluta minimikravet att vi har regler, transparens och bra villkor för de anställda.

Annars kommer det alltid finnas aktörer som för egen vinning manipulerar kontrollsystemen på bekostnad av de anställda och medborgarna.

Kommunerna har, enligt kommunallagen, ansvar för sin äldreomsorg, oavsett vem som utför den.

Det innebär uppföljning och kontroll av både den egna verksamheten och den verksamhet som bedrivs av andra.

Vad vi kan se från de kommuner som anlitat det aktuella företaget har både uppföljning och kontroll brustit då man först efter anonyma tips gjort kontroller, dock föranmälda eller genom att företaget fått ge skriftliga kommentarer.

Kontrollerna har inte heller lett till någon åtgärd och avtalen med företaget har inte brutits.

Vid upphandling enligt lagen om valfrihet (LOV) är ersättningen för en insats satt på förhand.

LOV innebär att priset, det vill säga ersättningen till företagen från kommuner, är reglerat och att företagen inte kan skapa vinst genom att öka priset på sin tjänst gentemot ”kunderna”. Ökad vinst kan bara genereras genom att minska utgifterna.

Men den reella kvaliteten är svår att följa upp om kontrollsystem manipuleras.

All personal inom den privata äldreomsorgen är skyldig att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden som rör enskilda som får äldreomsorg till den som är ansvarig för verksamheten enligt Lex Sarah.

Men när anställda befinner sig i en så utsatt position och blir utnyttjade av oseriösa företagare blir även Lex Sarah ett verkningslöst medel.

Både för att man ofta saknar kunskap om anmälningsskyldigheten men också att anmälan primärt ska gå till ledningen i företaget som utnyttjar dig.

Drivkraften att göra vinst på välfärden styr helt enkelt bort från de välfärdspolitiska målen – att ta bra hand om de äldre. Regeringen och de styrande i kommunerna måste därför agera för att ta krafttag mot oseriösa arbetsgivare

Lisa Bondesson, Kommunal

Många av dem som blir utnyttjade har dessutom kommit till Sverige på arbetstillstånd och riskerar då inte bara att bli av med sitt jobb utan också att få lämna landet.

På papperet uppfyller företaget Enklare Vardag alla de krav som finns för att Migrationsverket ska ge ett arbetstillstånd, till exempel kollektivavtal eller liknande villkor, men i verkligheten arbetar de anställda nästan som livegna.

Alla regelverk är uppbyggda så att den som riskerar en påföljd är den enskilda arbetstagaren.

Vi behöver människor som vill arbeta inom vård och omsorg – men inte företag som utnyttjar dem.

Systemen behöver därför riggas så att det är arbetsgivaren och inte arbetstagaren som får sanktioner om man bryter mot kraven för arbetstillstånd.

Problemet med gravt utnyttjande av utländsk arbetskraft är oerhört allvarligt vilken bransch det än handlar om.

Men när det gäller verksamheter som finansieras via skattepengar och som ska uppfylla socialtjänstlagens fjärde paragraf – att omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande – ja då handlar det helt plötsligt om så mycket mer.

Drivkraften att göra vinst på välfärden styr helt enkelt bort från de välfärdspolitiska målen – att ta bra hand om de äldre.

Regeringen och de styrande i kommunerna måste därför agera för att ta krafttag mot oseriösa arbetsgivare.

Kommunal kommer att fortsätta arbetet för bättre villkor och ordning och reda i välfärden.

Vi nöjer oss inte med mindre än rejäla åtgärder mot företag som Enklare Vardag.