En stor del av LO:s medlemmar blir beroende av garantipension när de går i pension.

Så när riksdagspartierna 2017 enades om att höja lägsta åldern för uttag av garantipension, i dag 65 år, blev LO och LO-förbunden bekymrade.

Våra medlemmar börjar jobba tidigare än tjänstemännen, påpekade de. Arbetare som har slitit sedan de var 19 år har svårt att jobba efter 65.

Nu skickas lagförslagen om höjda pensionsåldrar ut på remiss – och regeringen tycks ha lyssnat på fackens oro. 2023 höjs lägsta åldern för garantipension till 66 år.

Men de som ”redan har bidragit till samhället genom ett långt arbetsliv” ska undantas.

Den som har haft förvärvsinkomster i minst 44 år ska ha rätt till garantipension från 65 års ålder även i fortsättningen.

Villkoret är att personen har haft pensionsgrundande inkomst på minst två inkomstbasbelopp vart och ett av de 44 åren. I år går gränsen vid en inkomst på 128 000 kronor.

– Vi vet inte hur många LO-medlemmar som har jobbat i 44 år och får garantipension. Men det är rimligt att tro att det är en hel del, säger Renée Andersson, utredare vid LO som kommer att arbeta fram LO:s remissvar till regeringen.

Inte heller Pensionsmyndigheten vet hur många 65-åringar som har jobbat i 44 år och ändå är beroende av garantipension.

– Vi kommer att ta reda på det när vi skriver vårt remissvar, säger analyschefen Ole Settergren.

LO har inte varit med och utformat undantaget, och har ännu inte hunnit analysera det, säger Renée Andersson.

– Men jag tror att fler LO-medlemmar skulle ha nytta av om det blev lättare att få sjukersättning. De som inte orkar arbeta skulle då kunna vänta med att ta ut sin pension, så att den blir högre när den väl tas ut.

Men värdet av att ha rätt till garantipension från 65 års ålder kommer av allt att döma att öka framöver.

Lägsta åldern för garantipension ska knytas till medellivslängden. Det betyder att den höjs till 67 år redan 2026.

År 2035 höjs den till 68 år och 2045 till 69 år, enligt beräkningarna i regeringens promemoria.

Så fungerar undantaget

• 2023 höjs den lägsta åldern för att ta ut garantipension från 65 till 66 år. 2026 höjs den till 67 år.

• Ett undantag införs för dem som har arbetat länge, 44 år eller mer. De har rätt till garantipension från 65 år även i fortsättningen om de uppfyller ett ”förvärvsvillkor”.

• Villkoret är uppfyllt om man har haft pensionsgrundande inkomst på minst två inkomstbasbelopp vart och ett av de 44 åren.  Inte bara lön, utan även sjukpenning, föräldrapenning, inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning, dagpenning från a-kassa och livränta på grund av arbetsskada ska räknas.

• Däremot räknas inte år då man studerar eller tar hand om små barn, trots att sådana år ger pensionsrätt.

• Många av dem som får låg pension har kommit till Sverige i vuxen ålder. Om de kommer från ett annat EU- eller EES-land ska de få tillgodoräkna sig den tid som de har arbetat i hemlandet. Arbete i andra länder räknas däremot inte.

• Ett inkomstbasbelopp är 64 400 kronor.