Hittills i år har fem människor förlorat livet på jobbet. Det är fem för många. Vi sörjer dem och våra tankar är hos deras nära och kära.

Under flera decennier minskade antalet dödsolyckor på jobbet successivt.

Den nedåtgående trenden har avstannat. De senaste åren har antalet dödsolyckor i arbetslivet i stället ökat.

Förra året dog 57 personer på jobbet enligt siffror från Arbetsmiljöverket. Varje dödsolycka är en tragedi och oacceptabelt för ett modernt arbetsliv.

I januari 2016 presenterade den förra regeringen en arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet.

I strategin ingick en nollvision mot dödsolyckor. Åtgärderna inriktades på att förebygga arbetsolyckor med fokus på riskutsatta branscher.

Tre år senare kan vi konstatera att nollvisionen inte haft någon större effekt. Problemet kvarstår och ökar.

Nyligen antog Arbetsmiljöverket en ny strategi för nollvisionen mot dödsolyckor i arbetslivet.

Till skillnad från hur regeringen formulerade sig i sin arbetsmiljöstrategi ska även dödsfall till följd av arbetssjukdomar omfattas av nollvisionen. Vänsterpartiet välkomnar detta.

Vi anser dock att det krävs mer för att förhindra att fler dör på jobbet. Vi föreslår därför följande åtgärder:

1. Tillsätt en kriskommission
Tillsätt en statlig kriskommission med uppgift att ta ett helhetsgrepp kring dödsolyckor i arbetslivet och föreslå konkreta åtgärder för att vända utvecklingen och uppnå den nollvision som riksdagen beslutat om.

2. Stärk det förebyggande arbetsmiljöarbetet
Stärk det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Vi vill avsätta mer resurser till Arbetsmiljöverket för att  öka antalet arbetsmiljöinspektörer. Parallellt måste skyddsombudens förutsättningar förbättras så att de kan utföra sitt uppdrag på ett adekvat sätt. Mer resurser bör även avsättas för arbetsmiljöinformation på yrkesutbildningar och arbetsplatser i riskutsatta branscher.

3. Stoppa arbetslivskriminaliteten
Tillför mer resurser till myndighetssamverkan mellan Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Skatteverket och Migrationsverket i syfte att stoppa arbetslivskriminaliteten. Oseriösa arbetsgivare som inte tar sitt arbetsmiljöansvar ska inte få verka på svensk arbetsmarknad.

4. Skärpta straff och sanktioner
I juni 2013 beslutade riksdagen om stora förändringar i sanktionssystemet i arbetsmiljö- och arbetstidslagarna. Förändringarna innebar att straffsanktioner i de allra flesta fall ersattes med sanktionsavgifter. Vänsterpartiet anser att straffsanktionen borde ha behållits när det handlar om människors liv och hälsa. Vi anser även att den högsta nivån på sanktionsavgifterna bör höjas Arbetsgivare som missköter sitt arbetsmiljöansvar ska straffas.

5. Mer resurser till polis och åklagare som arbetar med arbetsmiljöbrott
2017 omkom 55 personer på jobbet. Hittills har ingen av dessa dödsolyckor prövats i domstol. I de flesta fall har inledda förundersökningar lagts ned utan åtal. En huvudorsak till detta är resursbrist.

Få utredare och åklagare arbetar specifikt med arbetsmiljöbrott.

För att förbättra möjligheten för polis och åklagare att utreda arbetsmiljöbrott, behöver de mer resurser. Vi vill också inrätta en specialstyrka inom polisen med inriktning mot arbetsmiljöbrott.

Till syvende och sist kan nollvisionen bara förverkligas om arbetstagarna har makt över arbetets innehåll och trygghet att stå upp för sina rättigheter.

Det kräver en aktiv, progressiv politik och starka fackföreningar.