I Arbetsmiljöverkets interna riktlinjer står det att en så kallad 6:6a-anmälan ska hanteras skyndsamt.

När Arbetet granskar handläggningstiderna visar det sig att det för hälften av alla anmälningar som kom in 2017 tog mer än 33 dagar innan en inspektion blev av.

Det är en ökning sedan året innan, då medianvärdet var 31 dagar. Går man ännu längre tillbaka, till 2006, klarades hälften av alla inspektioner inom 20 dagar.

Maria Steinberg är docent vid Örebro universitet och skrev sin doktorsavhandling om just 6:6a-anmälningar. Hon tycker att det är ett stort problem att det tar allt längre tid för inspektörerna att komma ut.

Antal dagar till inspektion (median)

– Det är inget lätt beslut för ett skyddsombud att skicka in en anmälan och då är det något som man uppfattar som akut. Om det då tar lång tid innan inspektion så riskerar fler att bli drabbade eller sjuka av de risker man uppmärksammat.

En möjlig förklaring till att det tar längre tid är att antalet 6:6a-anmälningar blivit fler under den granskade perioden. År 2006 kom det in 345 stycken, jämfört med 561 för 2017.

Samtidigt har antalet inspektörer minskat, framför allt efter Alliansregeringens nedskärningar efter valet 2006. Det året var antalet inspektörer 350 för att år 2015 vara nere på 240.

Skyddsombud fick vänta 53 dagar på inspektör: ”Folk grät”

Arbetsmiljö

När den rödgröna regeringen tog över 2014 fick verket utökade resurser, bland annat för att anställa fler inspektörer. Just nu är de omkring 275 stycken.

Kresimir Iveskic, stabschef på avdelningen för inspektioner på Arbetsmiljöverket, menar att ordet skyndsamt i riktlinjerna ska tolkas som att handläggningen normalt påbörjas inom ett par dagar.

– Även om det kan ta tid att komma ut på inspektion betyder inte det att ärendet inte handläggs under tiden.

Till exempel måste de först se att begäran från skyddsombudet är korrekt ifylld och att allt underlag finns med.

Inspektion inom två veckor, procent

Sedan tas en första kontakt snabbt i de flesta fall, enligt Kresimir Iveskic.

Enligt honom kan det också ta tid att hitta ett datum när både arbetsgivare och skyddsombud kan vara med vid inspektionen.

Hur förklarar du då att tiden mellan anmälan och inspektion har blivit så mycket längre?
– Det kan ha att göra med att ärendena blivit mer komplexa. Mer på organisatorisk nivå, med frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Och det är svårare och tar längre tid att utreda än om det till exempel saknas ett fallskydd.

Ni har också fått fler ärenden och färre inspektörer. Kan inte det spela in?
– Vi har den ramen vi har och ska utföra vårt uppdrag på ett så bra och rättssäkert sätt som möjligt.

Anser du att ni lyckas uppfylla skyndsamhetskravet?
– Min bedömning är att vi gör det. Även om besök på arbetsplatsen kan dra ut på tiden så inleder vi oftast en dialog tidigare, säger Kresimir Iveskic.

Maria Steinberg däremot anser att Arbetsmiljöverket är kraftigt underdimensionerat, speciellt efter Alliansens neddragning efter 2006.

Men Arbetsmiljöverket måste ändå prioritera skyddsombuden högre när de slår larm, anser hon.

– Innan de kopplar in Arbetsmiljöverket har de ju jobbat ett bra tag med problemet på arbetsplatsen. Därför måste en anmälan tas på allvar, när de vågar trotsa arbetsgivaren. Speciellt som många skyddsombud uppger att de motarbetas och trakasseras av sina arbetsgivare.

En tes Maria Steinberg länge drivit är att arbetsmiljölagen är sexistisk och prioriterar manligt dominerade yrken med olycksrisker framför ”kvinnoyrken” där det i större utsträckning handlar om den psykosociala arbetsmiljön.

– Min uppfattning är att det tas på större allvar när ett skyddsombud från Byggnads larmar än om det är en undersköterska, säger Maria Steinberg.

Så gjordes granskningen

• Arbetet har tagit del av alla 6:6a-anmälningar – 5 811 stycken – samt en lista över alla inspektioner som gjort på grund av en 6:6a-anmälan, från den 1 januari 2006 till i dag.

• Vi har sedan jämfört anmälningsdatum och inspektionsdatum för varje anmälan och på så sätt räknat ut mediantiden år för år.

6:6a-anmälan

• Paragraf 6a i sjätte kapitlet i arbetsmiljölagen säger att ett skyddsombud har rätt att begära åtgärder av arbetsgivaren om det finns brister i arbetsmiljön.

• Om arbetsgivaren inte svarar eller åtgärdar bristerna inom en viss tid kan skyddsombudet skicka en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

• Arbetsmiljöverket måste då utreda frågan skyndsamt. Oftast ingår inspektion på arbetsplatsen i utredningen.

• Arbetsmiljöverket kan sedan antingen utfärda krav på arbetsgivaren eller komma fram till att anmälan saknar grund.