Andelen arbetsskador som beror på hot, våld, rån eller påkörning av person, som räknas in i kategorin hot och våld, är konstant över tid.

De senaste åren har siffran legat runt tio procent.

– Vissa yrken är mer utsatta än andra vilket är viktigt att belysa. Flest arbetsolycksfall på grund av hot och våld inträffar bland undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter, säger Therese Ljung, analytiker på Afa Försäkring.

Generellt är hot och våld betydligt vanligare bland kvinnor, som står för 65 procent av fallen.

Godkända arbetsolycksfall – hot och våld 2014-2017

Tittar man på andelen av alla arbetsskador som beror på hot och våld så toppas listan i stället av väktare och ordningsvakter.

Närmare hälften av fallen beror på hot och våld i dessa yrkesgrupper. Även för poliser är andelen hög.

– För poliser handlar det ofta om risk för smitta, att man sticker sig på en kanyl vid visiteringar eller blir spottad på. För väktare är det oftare mer brutalt, säger Therese Ljung.

När det gäller andelen allvarliga arbetsolyckor, sjukskrivning mer än 30 dagar eller medicinsk invaliditet, sticker banktjänstemännen ut rejält.

Där är drygt 90 procent av alla arbetsolyckor som är orsakade av hot och våld allvarliga. I de fallen handlar det uteslutande om psykiska diagnoser.

– Men även lokförare ligger högt när det gäller psykiska diagnoser. För dem handlar det om chock och stressreaktioner vid påkörning av person, säger Therese Ljung.

Lokförare är även den yrkesgrupp som löper störst risk att drabbas av allvarliga arbetsolyckor på grund av hot och våld, även om risken sjunkit betydligt från år 2015. Då var det tio per 1 000 sysselsatta som drabbades, 2017 hade siffran sjunkit till strax under fyra per 1 000.

Tittar man på åldersstrukturer så kan man se att andelen arbetsolyckor på grund av hot och våld ökar bland unga, 16-29 år, medan de minskar för de äldre.

– Många yngre arbetar inom handel och restaurang där risken för rån är högre än i andra branscher, säger Therese Ljung.