I dag har Mälardalsrådet sin konferens om kompetensförsörjning i Stockholm. I Stockholm-Mälardalsregionen har vi på Unionen över 200 000 yrkesverksamma medlemmar. Hur tillgodoser vi regionens kompetensbehov?

I samband med konferensen vill Unionens regioner i Mälardalen lyfta regionens betydelse för Sveriges tillväxt.

För Unionen är infrastruktur en viktig grund för att skapa fler och bättre jobb. Mälardalsrådet bekräftar att andelen pendlare i Mälardalen är högre än genomsnittet för hela Sverige.

Detta ställer krav på kommunikationernas tillgänglighet och tillförlitlighet. Mälardalsregionen står för 80 procent av Sveriges tågresor och 30 procent av bilresorna. Allt detta på endast åtta procent av landets yta.

Om den ekonomiska tillväxten ska kunna öka i regionen och företagen vara konkurrenskraftiga behövs också investeringar i infrastruktur, forskning och andra innovationsstödjande insatser liksom kompetenta medarbetare.

Bra infrastruktur är helt nödvändig för att människor ska kunna pendla till arbete och utbildning. Vi kan konstatera att infrastrukturen har flera utmaningar i dag.

För Unionen är konkurrenskraften viktig och vi undersöker därför regelbundet hur våra medlemmar upplever den. Vi vet att det finns utmaningar med järnvägsnätet, bostadsförsörjningen, flygförbindelser och vägnät, inte minst i Stockholm-Mälardalsregionen.

Om det är svårt att få en bostad blir det svårare att flytta till de orter där jobben finns och företagen får inte tillgång till personal som behöver flytta

Företrädare för Unionen

Säkra och effektiva transporter blir allt viktigare för fler och bättre jobb.

Unionen vill vara med och påverka och bidra till en positiv utveckling och påverkar transport och infrastrukturpolitiken idag bland annat via Industrirådet.

En annan oroväckande del i regionen är bostadssituationen. Företagen skriker efter kompetens men många jobbtillfällen faller bort på grund av bostadsbrist.

Unionens nya bostadspolitiska rapport utvecklar det vi tidigare lyft i Unionens Mälardalsrapport (år 2016). Snart tre år senare kan vi dessvärre fortfarande konstatera att bostadsbristen gör det svårare att rekrytera rätt kompetens.

Vi träffar ofta företag, till exempel inom IT-branschen, som berättar hur de går miste om kompetens för att de inte kan lösa bostadsfrågan. En fråga som egentligen inte borde ligga på arbetsgivaren att lösa.

Stockholm-Mälardalsregionen har potential att få in fler i jobb men bostadsbristen lägger hämsko på hela Mälardalen.

Det behövs en väl fungerande bostadsmarknad för att arbetsmarknaden ska fungera och det behövs ett antal åtgärder såväl på utbuds-, som på efterfrågesidan.

För att företag ska vilja investera måste det finnas förutsättningar att rekrytera personal.

Om det är svårt att få en bostad blir det svårare att flytta till de orter där jobben finns och företagen får inte tillgång till personal som behöver flytta.

För att Stockholm-Mälardalsregionen ska fortsätta vara konkurrenskraftig vill vi att:

• Miljöinvesteringar bör stärka och inte försvaga konkurrenskraften
• Politikerna tar ett helhetsgrepp om den regionala infrastrukturen
• Snabbare, pålitligare tåg med fungerande digital infrastruktur prioriteras

Den minskande tillgången på bostäder till rimliga kostnader i närheten av arbetsplatser eller inom kollektiva avstånd hotar allvarligt regionens tillväxtmöjligheter.

Mälardalsregionen har inte råd att slösa bort mängder av jobbtillfällen på grund av för få bostäder och en icke fungerande infrastruktur som lägger hämsko på Mälardalens utveckling.