Försäkringsbolaget AFA Försäkring hanterar de försäkringar du har genom jobbet. De ger skydd i en rad olika situationer.

Siffror som AFA Försäkring tagit fram visar vid vilken ålder och i vilka situationer som privatanställda arbetare typiskt sett har nytta av försäkringarna.

Vid dödsfall finns tjänstegrupplivförsäkringen (TGL), som ger ersättning till de efterlevande.

Den typiska kvinnliga försäkringstagaren 2017 var en metallarbetare som dog vid 61 års ålder och efterlämnade barn.

Den vanligaste manlige försäkringstagaren var en metallarbetare som dog vid 63 års ålder och saknade efterlevande.

– Det överraskade oss att de kvinnor som avled i snitt var yngre än de män som dog, säger Mats Åhman, försäkringsspecialist vid AFA. Men det är svårt att dra några slutsatser av det, eftersom antalet kvinnor som avled var litet, omkring 500, att jämföra med 1 900 avlidna män.

För de män som dog var alltså det vanligaste att de varken hade maka, sambo eller barn.

Det betyder att bara begravningshjälp till dödsboet kunde betalas ut, medan den betydligt högre ersättning som går till de efterlevande inte behövde betalas ut.

Vid arbetsskada finns trygghetsförsäkringen vid arbetsskada, TFA, som kompletterar ersättningen från Försäkringskassan.

– 2017 var den typiska kvinnliga försäkringstagaren en 22-årig kvinna inom handeln som ramlade inomhus och skadade sig, säger Marie Ståhl, försäkringsspecialist vid AFA Försäkring. Den typiske mannen var en 26-årig metallarbetare som skadade sig i samband med att han lassade, lossade eller bar.

Vid föräldraledighet får privatanställda arbetare ett tillägg till föräldrapenningen, från en försäkring som kallas FTP. Här är den typiske manlige försäkringstagaren 29 år, den kvinnliga 28.

Under 2017 anmälde 11 093 kvinnor och 10 445 män att de ville ha föräldrapenningtillägg. Att nästan lika många män som kvinnor begär föräldrapenningtillägg speglar ökningen av mäns uttag av föräldrapenning hos Försäkringskassan.

Man bör dock ha i minnet att 70 procent av de privatanställda arbetarna är män. Utjämningen mellan könen har med andra ord inte gått så långt som siffrorna antyder.

Vid sjukdom ger avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS, ett komplement till sjukpenning och sjukersättning från Försäkringskassan.

Den typiska kvinnan som får AGS-ersättning jobbar inom handeln, är 53 år och har drabbats av stressjukdom. På andra plats bland de vanligaste diagnoserna för kvinnor kommer förstämningssyndrom (exempelvis depression), följt av ryggsjukdom.

Den typiske mannen som får ersättning vid sjukdom är 60 år och metallarbetare. Vanligaste diagnosen är ryggsjukdom, följt av ledsjukdom och sjukdom i mjukvävnad (exempelvis fibromyalgi och problem i muskelfästen).

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist betalas ersättning från försäkringen för avgångsbidrag, AGB. 2017 var den vanligaste åldern vid vilken den här ersättningen betalades ut 62 år för män och 54 år för kvinnor.

Detta är alltså de mest förekommande åldrarna bland dem som fått ersättning, vilket inte är det samma som genomsnittsåldern.