Det var i maj 2016 som Peab Asfalt vägrade lämna ut lönelistor över samtliga anställda till Seko.

Enligt arbetsgivaren skulle det strida mot den dåvarande personuppgiftslagen att lämna ut uppgifter om namngivna anställda som inte var med i facket.

Seko ansåg sig behöva listorna även för oorganiserade för att kunna granska så att lönerna var korrekta.

Kravet hade stöd i kollektivavtalet och när uppgifterna inte lämnades ut stämde facket arbetsgivaren och Sveriges Byggindustrier i Arbetsdomstolen för kollektivavtalsbrott och krävde 200 000 kronor i skadestånd.

Under onsdagen kom domen som gav facket rätt. Domstolen anser att facket haft ett berättigat intresse av att kunna kontrollera att löneöverenskommelsen med arbetsgivaren följs.

Detta intresse väger enligt domstolen tyngre än det skydd för den personliga integriteten som dåvarande personuppgiftslagen gav.

Peab Asfalt borde ha lämnat ut uppgifterna då det inte stred mot personuppgiftslagen.

Företaget får därför betala 50 000 kronor i skadestånd och tillsammans med Byggindustrierna står för fackets rättegångskostnader på närmare 380 000 kronor.

Domen gällde brott mot gamla personuppgiftslagen som upphörde att gälla den 25 maj i år. Den ersattes då med EU:s dataskyddsförordning, GDPR, men det spelar ingen avgörande roll för sakfrågan, enligt Annett Olofsson, jurist på LO-TCO Rättsskydd som drivit fallet.

– Principen om intresseavvägningen skulle vara den samma även enligt den nya dataskyddsförordningen, säger hon och tillägger att de nya reglerna även innebär att kollektivavtal fått en starkare ställning.

– Åtaganden i kollektivavtal ses nu som en rättslig förpliktelse enligt dataskyddsförordningen och datalagen. Fackets rätt till lönegranskning är därför minst lika bra i framtiden som domen säger.