Kostnaderna för arbetslöshetsersättningen har blivit betydligt större än regeringen budgeterade för.

Därför höjer nu regeringen den så kallade anslagskrediten för Arbetsförmedlingen så att myndigheten ska kunna hantera de ökade kostnaderna.

Att anslagskrediten höjs innebär att Arbetsförmedlingen får rätt att överskrida anslaget med 2,2 miljarder kronor, som då förs över till nästa budgetår.

Anledningen till att kostnaderna ökat är dels att fler är berättigade till a-kassa än vad regeringen räknade med i budgeten för 2018 och dels att arbetslösheten inte minskat i den takt som regeringen räknade med förra hösten.

Dessutom är det en högre andel som får en inkomstrelaterad ersättning, i stället för grundersättningen.