Lönerna har ökat mer än snittet både i vissa kvinnodominerade och vissa mansdominerade yrken mellan 2014 och 2017. De kvinnodominerade yrkena är bland annat lärare och vårdpersonal.

Bland männen har framför allt anställda i bygg- och entreprenadbranschen haft god löneutveckling.

Men de kvinnodominerande yrkena där lönerna ökat är större, fler personer arbetar alltså där.

Därmed bidrar denna utveckling till att det generella gapet mellan könens löner minskar.

Detta framgår av en rapport som Medlingsinstitutet har gjort på regeringens uppdrag.

– Även om det är en kort period så verkar det ändå ske vissa förändringar av lönelägen. Det har ju antytts ibland att det inte skulle vara möjligt över huvud taget, men under den här korta perioden kan man ändå se det, säger Petter Hällberg, statistiker på Medlingsinstitutet.

Lönemodellen, där industrins löneökningar är riktmärke för hela arbetsmarknaden, har ifrågasatts av exempelvis LO-förbunden inom 6F.

De menar just att modellen ger för lite utrymme för att utjämna orättvisa löneskillnader mellan olika grupper.

Yrkena med högst ökningstakt av den genomsnittlig grundlön (procent per år 2014–2017)

Petter Hällberg betonar att det man nu granskat är en kort period och han vill inte dra för stora slutsatser om vad det säger om lönemodellen långsiktigt.

– Men rapporten tyder på att det kan ske vissa omförflyttningar, säger han.

I snitt ökade lönerna i de 383 yrken som ingår i rapporten med 2,3 procent per år.

Enligt rapporten har löneutvecklingen varit starkast i yrken där det råder personalbrist eller där det gjorts särskilda lönesatsningar.

Särskilda lönesatsningar gäller bland annat kollektivavtalade sådana till undersköterskor och statliga pengar till lärarlöner.

Bland de yrken där lönerna ökat mer finns också många med krav på högskoleutbildning. Flera sådana yrken är kvinnodominerade.

Kvinnors snittlön var 11,3 procent lägre än männens 2017, skillnaden hade då minskat med 1,9 procentenheter sedan 2014.

Om man går till ytterligheterna blir könsmönstren i lönerna än tydligare.

Bland de 20 yrkesgrupperna med högst löner är endast en kvinnodominerad, medan kvinnorna dominerar i fjorton av de 20 mest lågavlönade yrkena.