Polisen genomför ett viktigt och svårt arbete i det som kallas utsatta områden.

Självklart måste polisen ha tillräckligt med resurser för sitt arbete och få stöd av det omgivande samhället.

Men det räcker inte. Att förhindra att bilar sticks i brand är mer effektivt än att rycka ut och släcka bränderna när de uppstår.

För att på allvar bryta kriminalitet och drogmissbruk krävs det ett mycket starkare samarbete mellan polis, skola, socialtjänst och civilsamhälle än i dag.

Då är det nödvändigt att till exempel bygga ut elevhälsan. Skolkuratorerna ska finnas tillgängliga för alla elever och se till att de får rätt stöd.

Så är det alldeles för sällan. Akademikerförbundet SSR, som organiserar åtta av tio skolkuratorer, anser att varje skolkurator bör ansvara för max 300 elever.

Vi ser i våra undersökningar att det är då skolkuratorerna själva anser att de hinner med sitt jobb, också det förebyggande arbetet.

Det som krävs är kort och gott en socialpolitisk vision

Heike Erkers

Men majoriteten av skolkuratorerna har i verkligheten ansvar för över 500 elever (Novus 2017).

Utan betyg från gymnasiet är det mycket svårt att få jobb i dag. Hjälp och stöd att klara skolgången är alltså en stark brottsförebyggande faktor.

Inom socialtjänsten ärarbetsbelastningen ofta hård och merparten av tiden slukas av utredande och myndighetsutövning.

Fokus ligger på akutstyrt och individinriktat arbete. Tid och pengar för förebyggande socialt arbete kommer i andra hand.

Just nu pågår på regeringens uppdrag en översyn av socialtjänstlagen.

Utredningen ”Framtidens socialtjänst” har nyligen fått förlängd tid för sitt arbete fram till den 1 juni 2020.

Akademikerförbundet SSR anser att den nya socialtjänstlagen ska slå fast att alla kommuner har en lagstadgad skyldighet att bedriva förebyggande socialt arbete. Det ska vara en del av basverksamheten.

I dag ser vi tyvärr att det händer att framgångsrika förebyggande verksamheter läggs ner. De behöver i stället byggas ut.

Det handlar om olika former av uppsökande verksamhet och öppna, lätt tillgängliga insatser som föräldrastödsprogram och familjecentraler.

För att på allvar bryta kriminalitet och drogmissbruk krävs det ett mycket starkare samarbete mellan polis, skola, socialtjänst och civilsamhälle än i dag

Heike Erkers

Föräldrar behöver stöd att möta sina barns och ungdomars behov och hjälp att visa på möjligheter till andra vägar än missbruk och kriminalitet.

Det handlar om att avdramatisera kontakten med socialtjänsten och sänka tröskeln för att få stöd.

I den bästa av världar är socialtjänsten involverad redan i samhällsplaneringen för att bidra till socialt hållbara boendemiljöer.

Det som krävs är kort och gott en socialpolitisk vision.

I grunden handlar det om politiska prioriteringar, att våra ansvariga politiker inser och lyfter fram den viktiga roll som förebyggande socialt arbete spelar för att skapa ett tryggare och sammanhållet samhälle.

Det vill vi höra mer om i valrörelsens slutspurt, än är det inte för sent!