För ett år sedan rapporterade Sveriges Radio Västernorrland att sju Norrlandskommuner – Härnösand, Kramfors, Sollefteå̊, Sundsvall, Ånge och Örnsköldsvik, skulle ha låtit äldre välja bort anställda inom hemtjänsten med utländsk bakgrund. Det förekom uppgifter om att schemaläggningen anpassades efter sådana önskemål.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, inledde då en granskning av kommunerna, en granskning som blev klar i början av juli.

DO konstaterar i sin rapport att det inte gått att slå fast om det skett någon diskriminering.  DO hade behövt ha konkreta fall för att göra en sådan utredning.

I stället har kommunerna fått rapportera in till myndigheten hur man sköter sitt diskrimineringsarbete, fram för allt hur kommunerna genom aktiva åtgärder ser till att arbetsförhållanden och möjligheter till befordran ska vara likvärdig för alla oavsett etnisk tillhörighet.

Enligt uppgifter från kommunerna förekommer det visserligen önskemål från brukare och anhöriga om vem som ska utföra hemtjänsten, men enligt redovisning till DO så uppger kommunerna att de i sådana fall tydligt markerar att det inte går att välja bort personal på grund av kön, sexuell läggning, religion eller etnisk bakgrund.

Kommunerna noterar dock i sina svar att det förekommer fördomar gentemot anställda med utländsk bakgrund och det förekommer ”attityder och uppfattningar som kan uppfattas som kränkningar” och att personal även på annat sätt kan uppfattas bli illa behandlade av brukare. Enligt redovisningen till DO finns det emellertid rutiner för att hantera detta.

Med de här redogörelserna anser sig DO ha fått svar på sina frågor, men tillägger att myndigheten kan komma att följa upp kommunernas aktiva åtgärder.