Under våren har Arbetsförmedlingen genomfört en internutredning. I den har myndigheten kommit till slutsatsen att en chef gjort sig skyldig till sexuella trakasserier.

Mannen, som varit anställd inom Arbetsförmedlingen sedan 1991, blev fick då sparken.

Nu driver han, med stöd av sitt fackförbund Akademikerförbundet SSR, fallet vidare till Arbetsdomstolen, för att få avskedandet ogiltigförklarat.

Enligt stämningsansökan från fackets juridiska ombud på LO-TCO Rättsskydd har Arbetsförmedlingen inte hållit sig till tidsgränserna för avskedande i lagen om anställningsskydd, las.

Arbetsgivaren måste agera snabbare än vad Arbetsförmedlingen gjort här, anser man.

Det vill säga inom två månader efter att arbetsgivaren fått kännedom om vad som hänt.

Rättsskyddet yrkar i första hand på ett skadestånd till mannen på 200 000 kronor.

Mannen själv nekar till anklagelserna.

Däremot medger han att han, och fem andra såväl kvinnor som män, under en middag förra året ”pussat varandra”. Men att det skett frivilligt.

Avskedsparagrafen i las

18 § Avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

Avskedandet får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades enligt 30 §eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för avskedandet. Arbetsgivaren får dock grunda avskedandet enbart på omständigheter som han har känt till mer än två månader, om tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt med underrättelsen eller avskedandet eller om det finns synnerliga skäl för att omständigheterna får åberopas.