Det är stora variationer mellan landsting och regioner när det gäller vilken typ av vårdskador som drabbar patienter, men infektioner, trycksår och hudskador är några exempel.

Det visar SKL:s statistik över skador som skett i samband med sjukhusvård de senaste fem åren, via så kallad journalgranskning.

– Det är allvarligt att vi nu ser en viss ökning av skador, säger Hans Karlsson, chef för avdelning vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting, SKL till Vårdfokus.

Under 2017 drabbades runt 110 000 patienter av en vårdskada som i 45 procent av fallen var så allvarliga att de ledde till förlängd sjukhusvistelse eller extra vårdkontakter.

SKL drar slutsatsen att det finns ett samband mellan ökningen av vårdskador och att det under mätperioden blivit allt vanligare med överbeläggningar och utlokaliserade patienter som vårdas på en avdelning där de egentligen inte hör hemma.