Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

ILO:s så kallade återkommande diskussioner är det forum där FN-organets framtid stakas ut.

Årets återkommande diskussion behandlar social dialog och trepartism.

– Texten blir ett styrdokument för ILO. Skulle man översätta det till ett företag så är det som en policy för upphandling som man tar vart tredje år och sen lägger fram till styrelsen. Men här sker det med 5 000 pers och simultantolkat, säger Oscar Ernerot, internationell sekreterare på LO och ledamot i den kommitté som förhandlar om utkastet till detta styrdokument.

Utgångspunkt för de återkommande diskussionerna är en rapport på temat som sammanställs av ILO.

Inför årsmötet gladde sig den svenska fackföreningsrörelsen åt att denna rapport refererade till statsminister Stefan Löfvens initiativ Global deal.

Samtidigt fanns farhågor om att arbetsgivarsidan skulle försöka stryka dessa formuleringar.

Farhågor som snabbt bekräftades när ledamöterna sammanstrålade i Genève.

– Det har varit en väldigt spännande konflikt mellan oss och arbetsgivarna, men också mellan arbetsgivarna och Sveriges regering. Arbetsgivarna är helt oproportionerligt fientliga till Global deal. Deras motstånd är lite svårt att se annat än som ett politiskt statement, säger Oscar Ernerot.

Ola Brinnen, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringslivs position är att Global deal inte bara är överflödigt, utan i värsta fall skadligt.

– Vi ser inte något mervärde med Global deal. Vi anser att ILO är det mest lämpliga forumet för social dialog. Risken är att Global deal undergräver ILO, säger organisationens arbetsrättsjurist Ola Brinnen.

Skillnaden i perspektiv mellan de svenska parterna återspeglas även internationellt.

Facken är för, arbetsgivarna emot. Och bägge sidor är dessutom upprörda över vad som uppfattas som partiskhet.

– Det har blivit så att arbetsgivarsidans gruppering tagit kraftigt avstånd från Global deal av olika skäl. Sedan har det också uppstått en komplikation i och med att ILO:s generalsekreterare Guy Ryder lierat sig med det här projektet och Stefan Löfven, säger Ola Brinnen.

– Vi tycker det är oerhört märkligt. Här har vi ett trepartssystem och så lierar han sig med en produkt som aktivt motarbetas av en part. Det finns en intern irritation över det här tillvägagångssättet.

Från fackligt håll riktas missnöjet i stället mot att Global deal inte nämns i det underlag som sammanställts utifrån kommitténs diskussioner.

– Det var med i rapporten men är inte med i konklusionen. Vi tycker att ordföranden lyssnat för mycket på arbetsgivarna. Att inte ens ta in en referens om att ILO:s mandat bör vara bredare och kunna stödja goda initiativ är märkligt. Vill vi verkligen ha ett ILO som inte har manöverutrymme att arbeta med till exempel fattigdomsbekämpande insatser? säger Oscar Ernerot.

Även Sveriges regering är på plats i Genève.

Thomas Jansson, kansliråd på arbetsmarknadsdepartementet, svarar diplomatiskt på frågan om hur delegationen verkar för att främja Global deal.

– Vi samarbetar med ILO och OECD om Global deal och är väldigt tacksamma för deras stöd i frågan. Syftet med det här partnerskapet Med ILO, OECD och andra partners är att främja en bra social dialog och det är det som vi försöker göra på den här konferensen, få fram bra slutsatser i kommittén så att länder och parter kan förbättra den sociala dialogen.

ILO:s arbetskonferens pågår fram till den 8 juni. Under den tiden kommer det att avgöras om Global deal blir en integrerad del av organisationens framtidsplaner eller knuffas ut från agendan.

Thomas Jansson kan inte svara på hur regeringen kommer att agera under veckan som kommer.

– Det är att gå händelserna i förväg. Vårt mål är att få slutsatser i kommittén som speglar det förhållandet att starka och oberoende parter och en bra social dialog faktiskt också leder till ekonomisk och social utveckling.

Arbetstagarsidan är däremot tydlig med att dragkampen kommer att fortsätta in i det sista. Oscar Ernerot säger att han har svårt att förstå arbetsgivarnas position.

– Att sitta och säga nej till saker, på vilket sätt gynnar det företagens business? Om arbetsgivarna själva säger att de vill ha social dialog borde de väl ställa upp på alla goda initiativ?

Så varför är då motståndet så kompakt? Oscar Ernerot har en teori.

– Min analys rent politiskt är att det är en före detta facklig statsminister med svetsarbakgrund som lanserat det här. Det är möjligt att det hade sett annorlunda ut om förslaget kommit från en apputvecklare.

Internationella arbetsorganisationen, ILO

Internationella arbetsorganisationen, ILO, är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och befrämja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen, samt att värna om fackliga fri- och rättigheter.

ILO är en konventionsbaserad organisation med över 180 konventioner.

De stater som anslutit sig till ILO:s konventioner ska rapportera om statens arbete för genomförandet av rättigheterna. Staterna måste ge nationella representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer tillfälle att yttra sig över rapporterna.

För de åtta grundläggande konventionerna om mänskliga rättigheter, som Sverige ratificerat, ska rapporter lämnas in vartannat år.

Källa: ILO