Den 13 december förra året meddelade Migrationsöverdomstolen två domar som förändrade rättspraxisen för arbetstillstånd när arbetsgivaren gjort mindre misstag.

Som Arbetet tidigare berättat fick pizzabagaren Danyar Mohammed då besked om att han fick stanna i Sverige trots att hans arbetsgivare betalat några hundralappar för lite i lön, vilket korrigerades i efterhand. Det samma gällde en IT-specialist som under en period saknat tjänstepensions- och sjukförsäkring.

– Migrationsverkets tidigare tolkning av lagen var att minsta avvikelse från lag eller kollektivavtal alltid skulle leda till utvisning. Migrationsöverdomstolens tolkning är istället att det ska göras en helhetsbedömning av villkoren, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa som drev pizzabagarens fall.

Det nya rättsläget innebär att regeringen drar tillbaka sitt förslag om lagändringar på området, som presenterades precis efter att domarna meddelats. Enligt Heléne Fritzon, biträdande justitieminister, behövs inte förslaget längre och hon får medhåll av Fredrik Bergman.

– Domarna räcker ganska långt. Nu ska den nya praxisen tillämpas av Migrationsverket och migrationsdomstolarna. Det bästa är att se hur det utvecklar sig innan man funderar på eventuella lagändringar, säger han.

Migrationsverket har kommit med en ny vägledning, en rättslig kommentar, om domarnas tillämpning och av den framgår att det ska göras helhetsbedömningar när det avgörs om arbetsvillkoren för en arbetskraftsinvandrare ligger i nivå med kollektivavtal eller branschpraxis.

De arbetskraftsinvandrare som fick avslag på sina ansökningar precis innan de vägledande domarna kan nu få sina fall prövade av migrationsdomstolarna enligt den nya praxisen.

Centrum för rättvisa, som drivit flera fall gällande arbetskraftsinvandring, säger att den nya praxisen redan verkar ha fått genomslag i alla fall när det gäller avvikelser i lön och försäkringar som korrigerats i efterhand, men att andra avvikelser bedöms hårdare.

– Vi har noterat att det fortfarande görs ganska strikta tolkningar när det gäller avvikelser från semesterlagen. Där kan det behövas ytterligare vägledning framöver, säger Fredrik Bergman.

Kort om arbetsvillkor vid arbetskraftsinvandring

  • Enligt lagen ska arbetskraftsinvandrare ha arbetsvillkor som inte är sämre än vad kollektivavtal anger, eller vad som är praxis i branschen.
  • Vid bedömningen ska Migrationsverket göra en helhetsbedömning av arbetsvillkoren.
  • Enskilda villkor kan vara sämre än brukligt under en period, om det korrigeras när felet upptäcks. Helst ska felen korrigeras innan de påtalas av Migrationsverket. Vissa avvikelser kan också vägas upp av att andra villkor är bättre.
  • Arbetsgivarens seriositet ska ingå i bedömningen och Migrationsverket ska motverka missbruk och skenavtal. Grunden är att det ska gå att försörja sig på anställningen.
  • Migrationsverket kan inte kräva att arbetsvillkoren helt motsvarar villkoren i kollektivavtalet eftersom arbetsgivare kan välja bort kollektivavtal, men villkoren får inte vara sämre än vad som är brukligt i branschen.

 

Källa: Migrationsverket