Hot och våld i arbetslivet är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som ökar i omfattning. Särskilt utsatta är anställda inom vård- och omsorg — och i synnerhet arbetande inom HVB-hem och LSS-boenden.

I övriga branscher är 7 procent av alla anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakade av hot och våld. Inom HVB-hem och LSS-boenden handlar det om fyra av tio arbetsolyckor, visar statistik från Arbetsmiljöverket.

För att komma till rätta med problemet inleder myndigheten en treårig inspektionsinsats som inledningsvis ska fokusera på just HVB- och LSS-branschen.

– Gemensamt är att man där arbetar med barn och vuxna i väldigt utsatta situationer. Det kan handla om verbala hot men det finns alltför många exempel på när detta också övergår i slag och hugg. Det finns några uppmärksammade fall där anställda faktiskt förlorat livet på sin arbetsplats, säger Peter Burman, projektägare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket.

Cirka 600 HVB-hem och LSS-boenden kommer under året att få besök av Arbetsmiljöverkets inspektörer. Tidigare inspektioner visar att det inte är något fel på nuvarande regler och föreskrifter, utan snarare tillämpningen av dem. Många arbetsgivare brister i bedömningen av risksituationer och saknar därför tydliga rutiner för när något händer, berättar Peter Burman.

– Statistiken är väldigt talande. Här är hot och våld ett inslag i arbetsmiljön, och det är klart att det leder till en oro för de medarbetare som jobbar i den här branschen. Man kan kanske aldrig helt reducera riskerna, men tydligare rutiner skapar åtminstone en större trygghet.

 

Hot och våld i arbetslivet

Vård och omsorg är den sektor som har flest arbetsskade- och sjukdomsanmälningar orsakade av våld, hot och kränkande särbehandling. Särskilt utsatta är anställda inom HVB-hem (hem för vård eller boende) och LSS-boenden (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Mellan 2012 och 2017 var 41 procent av alla anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakade av hot och våld, vilket kan jämföras med samtliga branscher i stort som de senaste fem åren haft en motsvarande frekvens om 7 procent.

Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats mot hot och våld sträcker sig över en treårsperiod med start i april 2018. Inledningsvis kommer myndigheten att fokusera på HVB- och LSS-branschen där cirka 600 arbetsplatser ska granskas.

Källa: Arbetsmiljöverket