– Vi har gemensamt beslutat att förlänga det gamla avtalet och fortsätta diskussionerna i god anda, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef vid Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Det gamla avtalet, som slöts 2012, gäller till dess att ett nytt avtal sluts, eller till dess att någon av parterna säger upp förlängningen. Uppsägningstiden är i så fall 14 dagar.

Avtalet mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund å den ena sidan och SKL och Pacta å den andra är det enda stora kollektivavtal som löper ut under 2018.

Bristen på lärare är stor, vilket har pressat upp lärarlönerna snabbare än löneökningarna på arbetsmarknaden i stort.

Och såväl lärarfacken som SKL anser att lärarnas relativa löneläge behöver förbättras ytterligare.

Men parterna har olika syn på hur den individuella lönesättningen har fungerat.

Många lärare upplever att den har lett till orättvisa löneskillnader, inte sällan med högre löner för nyanställda än för äldre och erfarna lärare.

Andra centrala frågor i förhandlingarna är hur lärarna ska få en rimlig arbetsbörda, och hur fler ska förmås att stanna i yrket.