Hotell- och restaurangfacket är det fackförbund som organiserar och förhandlar fram kollektivavtal inom hotell- och restaurangnäringen.

Vi har daglig kontakt med våra medlemmar, vi är ute på arbetsplatserna, vi ser, vi hör och vi har djup kännedom om de problem som finns arbetsplatserna.

Vi lämnade nyligen en tuff och i många avseenden svår avtalsrörelse bakom oss.

Arbetsgivarsidan ville inte möta oss gällande låglönesatsningen, men med ett lagt varsel och ett enat LO fick vi igenom våra krav för de som har allra lägst löner.

Kampen är ofta hård och arbetsgivarsidan försöker ständigt förskjuta maktbalansen på arbetsmarknaden till sin fördel.

Som part på arbetsmarknaden tar vi vårt ansvar för jobben och villkoren.

Men vi behöver långsiktiga och stabila villkor som vi kan arbeta utifrån och vi behöver en politik som inte försämrar fackförbundens möjligheter att driva det fackliga arbetet samt att rekrytera och behålla medlemmar.

Svenskt Näringsliv driver frågan om att de regionala skyddsombuden ska bli någon form av statliga rådgivare.

Det innebär att arbetstagarnas inflytande över arbetsmiljön och brister i densamma flyttas över från de fackliga organisationerna till staten.

…vi behöver långsiktiga och stabila villkor som vi kan arbeta utifrån och vi behöver en politik som inte försämrar fackförbundens möjligheter att driva det fackliga arbetet samt att rekrytera och behålla medlemmar

HRF

Därmed skulle de fackliga organisationerna, som ju oftast bäst känner till arbetets villkor exempelvis förlora sin rätt att stänga ner hälsofarliga arbetsplatser.

Det skulle vara ett hårt slag mot arbetsmiljöarbetet och våra medlemmars hälsa samtidigt som det sker en förskjutning i maktbalansen till arbetsgivarnas fördel.

Vi välkomnar Arbetsmiljöverkets inspektioner men det kommer inte att räcka.

Vår bransch har en stor andel unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

Många gånger fungerar hotell-och restaurangbranschen som en ingång till hela arbetsmarknaden.

Det är bra och något vi är stolta över men vi behöver förutsättningar för att människor ska kunna orka vara kvar och se en utvecklingsmöjlighet i sitt arbete.

Många som jobbar i vår näring har otrygga anställningar, tim- och visstidsanställningar är mycket vanliga.

Att inte veta från dag till dag eller inte ha en längre tidshorisont än två eller fyra månader i taget och det faktum att många inte ens kommer upp i en heltidsanställning inverkar kraftigt på hur mycket en arbetstagare vågar säga ifrån om arbetsmiljöbrister.

Vi vet att tystnaden breder ut sig när arbetstagare vet att om de protesterar mot något så kan de bli av med jobbet.

Anställningsformen allmän visstid behöver avskaffas och anställningstryggheten i form av MBL och las får inte urholkas ytterligare utan snarare förstärkas

HRF

Det finns också en skillnad i synen på vilka problem vi har i branschen mellan oss och vår motpart Visita.

I många fall vill de inte ens medge att det finns brister i arbetsmiljön. Fler inspektioner löser inte det strukturella problemet. Däremot gör trygga anställningar och schysta villkor det.

Mycket har gjorts, snart blir medlemsavgiften till fackförbunden avdragsgill igen för att nämna ett exempel, men mycket återstår att göra.

Otrygga anställningar måste bort. Anställningsformen allmän visstid behöver avskaffas och anställningstryggheten i form av MBL och las får inte urholkas ytterligare utan snarare förstärkas.

På så sätt bygger vi starka och goda förutsättningar för en god arbetsmiljö och schysta villkor för arbetstagarna på lång sikt.