Arbetsmiljöverket har under en tid övervägt att sänka gränsvärdet för kvartsdamm, som är ett arbetsmiljöproblem på många arbetsplatser där man bearbetar sten, betong och tegel. I tisdags bestämde verket så att gränsvärdet ska förbli oförändrat.

– Vi har vägt hälsovinsterna av ett halverat gränsvärde mot kostnaderna och funnit att vinsterna är marginella, säger Jens Åhman, enhetschef på Arbetsmiljöverket, som påpekar att antalet fall av silikos är på väg ner. Silikos är den första sjukdomen som exponering för kvartsdamm orsakar (lungcancer, hjärtinfarkt och andra sjukdomar kommer senare i sjukdomsförloppet).

– Det har varit ett enormt fokus på gränsvärdet. Fokus borde i stället ligga på vad man kan göra för att få så lite exponering som möjligt. Det viktiga för att skydda byggnadsarbetarna är att bygga en kultur där man jobbar dammfritt, säger Jens Åhman. Finns det synligt damm i luften är nivåerna definitivt för höga.

Jens Åhman ger exempel på hur exponeringen för kvartsdamm kan minskas. I vissa fall kan hela processen kapslas in. Processen kan vattenbegjutas, dammet kan tas bort med hjälp av utsug, och de anställda kan använda skyddsmask och ha bra städrutiner.

Ulf Kvarnström, arbetsmiljöombudsman vid Byggnads, är dock starkt kritisk till att gränsvärdet lämnas oförändrat.

– Andra länder har sänkt sina gränsvärden, jag hade väntat att Sverige också skulle göra det. Nu sparar man kostnader för industrin. I stället får vi kostnader i människoliv.

Byggnadsarbetare utsätts för kvartsdamm i många situationer, till exempel när man fräser och slipar betong och hanterar kross och sten. På byggen är det svårare att mäta halterna av kvartsdamm än i en fast industri (eftersom arbetsmomenten på ett bygge växlar hela tiden), och det är svårare att få bort dammet.

– Kvartsdammet är en del av vardagen för byggnadsarbetare, säger Ulf Kvarnström. Därför är det många som inte ser dammet som en risk.

Byggnads kommer nu att satsa hårt för att uppmärksamma riskerna med kvartsdamm.

I vecka 43 ska Byggnads granska ett stort antal byggarbetsplatser och undersöka om de har gjort den riskbedömning de är skyldiga att göra.

Byggnads genomförde en liknande kampanj 2016.

När 993 skyddsronder hade genomförts visade sig 43 procent av arbetsplatserna inte ha vidtagit någon åtgärd alls mot dammet.

– Se på gjuteriindustrin, där man gjuter inne i fabriker, säger Ulf Kvarnström. Där har man fått bort allt kvartsdamm med hjälp av luftfilter och andra åtgärder – och antalet silikosfall är noll. Det visar att det går.

Också Arbetsmiljöverket genomför en stor inspektionskampanj under 2018. 2 000 inspektioner ska göras i byggindustrin för att granska hur de anställda skyddas mot kvartsdamm och asbest.