De här områdena har haft en lägre andel nyutexaminerade i arbete än andra yrkesutbildningar, men mellan 2016 och 2017 skedde en markant förbättring, enligt en rapport från Myndigheten för yrkeshögskolan.

2017 fick nio av tio jobb efter examen, mot ungefär åtta av tio tidigare år.

Myndigheten pekar på högkonjunkturen som en förklaring till den här förändringen. Arbetsförmedlingen har också framhållit data och it som branscher med mycket stark efterfrågan på kunnig arbetskraft.

Allra högst andel examinerade i arbete har dock utbildningarna inom hälso- och sjukvårdsområdet och samhällsbyggnad och byggteknik, där 95 procent hade jobb ett år efter examen.

Lägst chans till jobb ger utbildningarna för säkerhetstjänster, friskvård och journalistik och information.

Myndigheten för yrkeshögskolan, som i dag publicerar sin årliga rapport om examinerades sysselsättning, har gjort en enkätundersökning bland samtliga ungefär 12 500 personer som tog examen 2016.

Närmare 6 600 har svarat på enkäten, där de viktigaste frågorna är om de har jobb och om jobbet stämmer överens med utbildningen.

93 procent av de svarande hade alltså jobb ett år efter examen. Och många får arbete mycket fort, en del redan innan de avslutat utbildningen. 80 procent hade arbete senast en månad efter examen.

Den höga andelen som har jobb ett år efter examen ska dock ställas i relation till att 72 procent hade arbete även före utbildningen.

Anledningarna till att man går en yrkeshögskoleutbildning trots att man har arbete varierar: En del vill byta arbete, andra vill bli kunnigare inom sitt område.

12 procent var arbetssökande före utbildningen, och ytterligare tolv procent var studerande. De andelarna sjönk till fyra respektive två procent när examen var avklarad, vilket tyder på att yrkesutbildning verkligen ökar chansen till jobb.

Av de svarande uppger 68 procent att de har ett arbete som helt eller till största delen stämmer överens med utbildningen. Också det är den högsta andelen hittills.

Merparten av de examinerade anser att utbildningen åtminstone delvis varit en förutsättning för att få arbete, och att de använder kunskaperna från utbildningen i jobbet.

Yrkeshögskoleutbildningar har en utjämnande effekt på människors chanser till arbete, enligt rapporten från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Generellt har kvinnor som studerar vid yrkeshögskolan i högre grad än män haft ett arbete redan före utbildningen.

Efter examen har den skillnaden jämnats ut. På samma sätt utjämnas de skillnader i att ha jobb som finns mellan olika åldersgrupper.

Före yrkeshögskoleutbildningen har inrikes födda arbete i högre grad än utrikes födda.

En skillnad kvarstår även efter examen, men det är för de utrikes födda som en utbildning vid yrkeshögskolan ökar chansen till arbete mest.