Socialminister Annika Strandhäll skriver på DN Debatt 24/1 om att hon och regeringen nu har utformat ett program för en trygg och välfungerande sjukförsäkring som ska ge ekonomisk trygghet och ett gott stöd.

Det gör hon samtidigt som regeringen bara för ett par veckor sedan uppdaterade Försäkringskassans regleringsbrev för 2018.

Där står att Försäkringskassan ska verka för att sjukpenningtalet i december 2020 inte överstiger 9,0 dagar. Det innebär i praktiken att regeringens politik står fast och att Strandhälls utspel blir ett slag i luften.

Strandhäll skriver bland annat att stödet till individen behöver förbättras och att fler behöver ta sitt ansvar i det stödet, att myndigheter måste samarbeta för individens bästa.

Försäkringskassan ska också bli bättre på att ha dialog med hälso- och sjukvården och Arbetsförmedlingen, det ska bli nolltolerans mot att falla mellan stolarna.

Hur ska Försäkringskassan kunna uppnå dessa mål? De kan inte trolla för att få sjuka människor friska från en dag till en annan

Jonas Sjöstedt (V)

Socialministern vill också att myndigheter ska vara tydliga gentemot sjuka personer, så att de tydligt förstår varför ett beslut tas och hon vill tillsätta en utredning som ska se över ”tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete samt särskilda skäl vid bedömning av arbetsförmåga”.

Det är i sig inga dåliga förslag men missar huvudproblemet helt. Faktum kvarstår att regeringen pressar Försäkringskassan att sänka antalet sjukdagar till en viss nivå, helt frikopplat från hur sjuka eller friska vi faktiskt är. Det är en helt orimlig ordning.

Hur ska Försäkringskassan kunna uppnå dessa mål? De kan inte trolla för att få sjuka människor friska från en dag till en annan.

De rår inte heller över arbetsmiljön. Det enda de kan göra är att minska utbetalningen av sjukpenning. Och det är också det som har skett.

Sedan regeringen gav uppdraget till Försäkringskassan har avslagen ökat markant.

Försäkringskassan ska alltså fortsätta ge fler avslag för att nå målet om minskat sjukpenningtal, men de måste nu – enligt Strandhäll – bli bättre på att förklara sina beslut.

Det hjälper inte den som är sjukskriven och som inte kan betala sin hyra för att ersättningen dras in, att ha fått sitt beslut bättre förklarat för sig.

Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män ska också minska enligt regleringsbrevet. Kvinnor blir oftare sjuka än män och behöver således mer sjukpenning.

Om skillnaden ska kunna minska blir det mest effektiva sättet att avslå fler av kvinnornas ansökningar om sjukpenning.

Det faller på sin egen orimlighet att fortsätta framhärda ett dylikt system, ändå gör regeringen det. Det bekymrar mig.

Systemet innebär också att handläggare utan medicinsk utbildning, som ibland inte ens träffat den sjuka personen, avgör om personen har arbetsförmåga eller inte.

Detta trots att personen i fråga redan har läkarintyg från sjukvårdens läkare.

Ibland kallas en försäkringsläkare in och avgör om du är sjuk eller inte trots att ni inte ens har träffats.

Jag tycker att det blir allt mer tydligt att regeringen och socialminister Strandhäll har tillsatt den här utredningen för att kunna hänvisa till den under stundande valrörelse

Jonas Sjöstedt (V)

Många upplever det som ett system utan rättssäkerhet. Så ska vi inte ha det.

För att säkerställa att sjukförsäkringen blir trygg och välfungerande behöver regeringen ändra sin styrning av Försäkringskassan.

Regeringen måste befria myndigheten från pressen att sjuktalet ska vara på en viss fastslagen nivå.

Människor blir inte friskare av att misstänkliggöras och av att bli av med sin ersättning. Människor blir friskare av ett fungerande trygghetssystem, en bra sjukvård och ett mänskligare arbetsliv.

Jag tycker att det blir allt mer tydligt att regeringen och socialminister Strandhäll har tillsatt den här utredningen för att kunna hänvisa till den under stundande valrörelse.

Det blir en skenmanöver för att slippa debattera frågan. Jag tror dock inte att de lyckas med det.

Jag ser till exempel fram emot att ställa regeringen till svars redan under veckans riksdagsdebatt.

Ingen ska behöva oroa sig för vad som händer med den egna ekonomin om man blir sjuk.

Vi behöver en sjukförsäkring som fungerar för alla, en sjukförsäkring att lita på.