I och med Arbetsförmedlingens pågående ”förnyelseresa” har ST:s avdelningsstyrelse på Arbetsförmedlingen beställt en konsultrapport om hur arbetstagarna påverkas av omorganisationen, något tidningen Publikt var först att berätta om. Strax före jul blev rapporten klar. Chefer, skyddsombud och fackliga företrädare har intervjuats.

De intervjuade har en ”förväntan om förändringar”, att man vill få nya IT-stöd på plats och satsa på arbetsgivarkontakter. Men det finns också en oro för att den ”redan nu hårt arbetsbelastade organisationen inte har den ork som krävs”, enligt rapporten. Något man befarar kan leda till försämrad arbetsmiljö, ökad sjukfrånvaro och kompetenstapp. Redan i dag ligger Arbetsförmedlingens sjukfrånvaro på runt 7 procent, en bra bit högre än snittet för myndigheter.

– En så pass stor omorganisation tar tid och kraft. Samtidigt måste vi på något sätt fungera som förmedling under tiden. Vi får inte tappa fart, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST:s avdelningsstyrelse på Arbetsförmedlingen.

I centrum för rapporten står de stora förändringar som görs och planeras, däribland it-utveckling, nya processer och en uppdelning av myndighetens verksamhet i tre nya delar: Arbetsförmedlingen Direkt, Arbetsförmedlingen Arbetsgivare och Arbetsförmedlingen Arbetssökande. Tanken med Arbetsförmedlingen Direkt är att många som kommer i kontakt med myndigheten ska göra det via självservice och telefonsupport. Den delen har redan klubbats. Beslut om att jobba mer specialiserat mot dels arbetsgivare dels arbetssökande kommer inom kort.

”Hur ska man se till att det inte blir tre Arbetsförmedlingar i en?”, sammanfattar konsulterna en risk de ser. Just uppdelningen i en arbetgivar- respektive arbetssökardel är mer ifrågasatt både bland chefer och fackliga företrädare än det digitala fokuset, enligt rapporten.

Fredrik Andersson på ST på Arbetsförmedlingen ser risker med uppdelningen. Och han ställer sig frågande till om de arbetssökande som i dag utgör den största delen av de inskrivna kommer att prioriteras. Det är de med någon typ av ”större behov” och som behöver mer personligt stöd för att få jobb.

– Risken är att man tror att flertalet arbetssökande kommer sköta sig själva när många i själva verket behöver mycket stöd. Ska man jobba med arbetssökande måste du ha en arbetsgivare att matcha mot. Båda spåren behövs. Så det krävs väldig samverkan mellan olika chefsled, det kommer bli svårt att få ihop.

Enligt rapporten anser intervjuade chefer att uppdelningen av verksamheten i en del för arbetsgivare och en för arbetssökande riskerar ”dubbelt chefsskap”, en ”vi och dem-kultur” och att den kommunikationen försvåras lokalt.

Enligt Fredrik Andersson finns i dag en större flexibilitet än den specialisering mot arbetsgivare och arbetssökande som skulle bli resultatet av uppdelningen av verksamheten.

– Behovet i verksamheten kan ändras, kommer lågkonjunkturen måste verksamheten kunna anpassa sig.

Rapporten drar utifrån en enkätundersökning slutsatsen att ”förnyelseresan” är ”relativt väl uppskattad i organisationen, men att ”arbetsmiljöaspekterna av resan” inte är lika uppskattade.

– Det finns en hunger efter att något ska hända, men man vet inte riktigt vad. Man lyssnar inte riktigt av ”på golvet”. Jag får inte så mycket direkta signaler därifrån, de sitter ju med häcken full av jobb och är överbelastade redan i dag, säger Fredrik Andersson.

Arbetsförmedlingens överdirektör Maria Mindhammar lyfter fram att den ökade digitaliseringen kommer avlasta myndigheten, i och med att fler kunder får hjälp via it-tjänster.

– Det kommer att skapa utrymme för medarbetare att satsa på arbetsgivarsidan och möta våra kunder.

Hon tillägger:

– Den största risken skulle vara att vi inte inför de här förändringarna. Vi ser positiva förändringar i resultat för Arbetsförmedlingen och det vill vi fortsätta ha. Vi vill skapa mervärde.

Rapportförfattarna konstaterar att det saknas beräkningar av kostnader, besparingar eller vinster av omorganisationen. Något som kan vara en risk i själva genomförandet. Tanken är att omorganisationen ska rymmas inom befintlig budget. Enligt Arbetsförmedlingens överdirektör Maria Mindhammar finns ingen beräkning av den totala kostnaden.

– Det är en svår fråga, själva införandet är till för att vi ska anpassa organisationen till det nya arbetssättet och det innebär en viss kraftansträngning som medför kostnader. Men det är samtidigt en förändring som är så efterlängtad av många att den ger energi och kraft. Att inte anpassa oss skulle innebära en högre kostnad.

– Det vore naivt att tro att det inte kostar pengar. Även om det inte är direkta pengar så kostar det resurser, i form av personal, säger Fredrik Andersson.